จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2015

เราได้รับโดยทางมรดก!
We Got It By Inheritance!

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    ข้อพระคำตอนต้นนี้เป็นข้อที่น่าประทับใจที่สุด! พระคำกล่าวว่าคุณถูกเลือก เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติเฉพาะ คุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป คุณอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไป สังเกตว่าพระคำกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ถูกเลือก” ไม่ใช่ “ท่านทั้งหลายจะเป็น” ถ้าแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตพระสัญญาดังกล่าวก็ยังจะดีเพียงพอ แต่นี่เป็นความจริงในปัจจุบัน เราเป็นเชื้อสายที่ถูกเลือก!

ในพระเยซูคริสต์ ไม่มีสีขาวหรือสีดำ สิ่งที่สำคัญคือการถูกสร้างใหม่ “เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ การที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธีเข้าสุหนัต ไม่เป็นของสำคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญ” (กาลาเทีย 6:15) ในพระเยซูคริสต์นั้นมีเชื้อสายเดียว เป็นเชื้อสายที่ถูกเลือก และรวมถึงพวกเราทุกคน เราเป็นสมบัติที่พิเศษเฉพาะของพระเจ้า เป็นปุโรหิตหลวงและเป็นเชื้อสายที่ถูกเลือก ถูกเรียกให้สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ถูกเรียกให้สำแดงความงดงาม ความยอดเยี่ยม และสติปัญญาของพระองค์

เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต (โรม 8:37) เรามาจากพงศ์พันธุ์ของผู้ชนะ เราอยู่สูงกว่าซาตาน นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้เกี่ยวกับเรา เราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้า และส่วนหนึ่งของการทรงเรียกของเราคือการตัดสินลงโทษซาตานและสมุนแห่งความมืด (สดุดี 149:5-9) เมื่อคุณรู้ความจริงนี้แล้วคุณจะตระหนักว่าตัวเองได้รับพระพรและโอกาสพิเศษจากพระเจ้าจริงๆ คุณเป็นคนพิเศษอย่างมาก อย่ายอมให้ใครทำให้คุณคิดว่าคุณเล็กน้อยกว่าผู้ที่คุณเป็นในพระคริสต์ เพราะว่าคุณคือความฝันของพระเจ้าที่เป็นจริง

ในพันธสัญญาเดิม พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา เจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา…” (อพยพ 19:5-6) เดี๋ยวนี้ เราเป็นความฝันที่เป็นจริงของพระเจ้า และเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะเป็น เราไม่ได้ร้องขอหรือทำอะไรด้วยตัวของเราเองเพื่อให้ได้สิ่งนี้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ประทานให้กับเรา เราได้รับสิ่งนี้โดยทางมรดก! สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายที่ถูกเลือก เป็นปุโรหิตหลวง เป็นประชาติบริสุทธิ์ เป็นสิ่งทรงสร้างที่เลือกไว้เฉพาะ ถูกเรียกให้ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า เพื่อสำแดงความยอดเยี่ยมและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า! นี่คือมรดกของข้าพเจ้า และเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่มาจากพระองค์ ผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต และมีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า! สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed