ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2016

เราได้รับการอวยพรอย่างสูงสุด
We’re Supremely Blessed
“พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)

    คำว่า “เป็นสุข” ในข้อพระคำตอนต้นมาจากคำในภาษากรีกคือคำว่า “makarios” ซึ่งหมายความว่า “ได้รับการอวยพรอย่างสูงสุด” เป็นการอวยพรจากสวรรค์ นั่นหมายความว่าคุณได้รับการยกขึ้นเหนือเกินกว่าโลกธรรมดา ผู้ที่เชื่ออยู่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมทั่วไป พวกเขาได้รับการยกชูขึ้นไปยังอีกระดับหนึ่ง “makarios” ไม่ใช่การเจิมลงมา แต่เป็นการยกชูขึ้น เป็นพระพรของการแยกออก คุณสามารถรับการอวยพรแบบ “eulogeo” นั่นคือสิ่งที่ได้ประทานมาที่คุณ แต่ “makarios” คุณได้รับการแยกออก คุณได้รับการยกชูขึ้น และคนอื่นจะสามารถสังเกตเห็นคุณและพูดว่า “เขาได้รับการอวยพรขั้นสูงสุด เขาไม่ได้เป็นเหมือนพวกเรา เขาไม่ควรอยู่ที่นี่” เป็นการอวยพรที่ยอดเยี่ยม!

นี่คือสิ่งใหม่ที่มาจากพระเยซูเกี่ยวกับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ พระองค์ตรัสว่า “คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” พระองค์กำลังหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความรู้สึกหรือเนื้อหนังของพวกเขา นี่คือข้อความที่เปาโลสามารถเข้าใจซึ่งสาวกคนอื่นๆ หลายคนไม่ค่อยเข้าใจ เขาได้บอกเราในโรม 8:1 ว่า “เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” พูดอีกนัยหนึ่งคือกำลังหมายถึงคริสจักรที่มีชีวิตในโลกนี้ แต่ถูกย้ายไปยังโลกที่อยู่เหนือขีดจำกัดของมนุษย์ เกินกว่าโลกของความรู้สึก

หัวข้อนี้ถูกแสดงไว้ในคำอธิษฐานโดยพระวิญญาณผ่านทางเปาโลเพื่อคริสจักรในเอเฟซัส 3:16-17 “ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ…” พระคริสต์ทรงสถิตในหัวใจของคุณโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยความรู้สึกหรือประสาทสัมผัส เราไม่ได้เป็นเหมือนคนที่พูดว่า “ฉันรู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าภายในฉันตอนนี้” ไม่ใช่!เราผ่านขั้นนั้นไปแล้ว! เราถูกย้ายไปสู่ (“makarios”) โลกที่เหนือกว่านั้น เราถูกส่งโดยความเชื่อเข้าสู่โลกที่พระคำของพระเจ้าเป็นความจริงเพียงสิ่งเดียว เป็นโลกที่เราเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตามองเห็น นี่คือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เราเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรขั้นสูงสุด! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทรงอวยพรข้าพระองค์เกินที่จะนับได้ และนำข้าพระองค์เข้าไปยังโลกที่ไม่มีขีดจำกัด ข้าพระองค์เดินโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตามองเห็น ข้าพระองค์มีชีวิตในพระคำ และโดยพระคำเท่านั้น ข้าพระองค์ประกาศว่าพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นในสวรรคสถานเป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เดินในชัยชนะ ความชอบธรรม และการครอบครองตลอดไป ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:38; 2 โครินธ์ 5:7; เอเฟซัส 1:3


Comments are closed