ศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2014

เราเลียนแบบพระบิดาผ่านทางพระวิญญาณ!
We Imitate The Father Through The Spirit!

“เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

    เราได้กล่าวถึงจุดที่สำคัญอย่างมากในการศึกษาครั้งก่อนของเราในการเป็นคริสเตียน เราไม่ได้พยายามที่จะเลียนแบบพระคริสต์ เราถูกเรียกให้ “ดำเนินชีวิต” พระคริสต์ อย่างไรก็ตามเราได้รับการหนุนใจให้เป็นผู้ตามหรือเลียนแบบพระบิดาในสวรรค์ของเรา แล้วเป็นไปได้หรือไม่? เราสามารถเลียนแบบพระบิดาในชีวิตประจำวันของเราได้หรือไม่? ได้ เราสามารถและควรจะทำ แต่ทำได้อย่างไร? อันดับแรก ต้องเข้าใจว่าพระคริสต์อยู่ในคุณ พระองค์คือชีวิตของคุณ ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการดำเนินชีวิตพระคริสต์ออกมา

อย่างไรก็ดี เราไม่เห็นพระบิดา พระบิดาไม่เคยอาศัยในโลกนี้เช่นกัน เมื่อพระเยซูทรงดำเนินในโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า “เราทำในสิ่งที่เราเห็นพระบิดาทำ” (ยอห์น 5:19) พระเยซูทรงรักษาคนป่วยเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นพระบิดาทำ พระองค์กำลังเลียนแบบพระบิดา เวลานี้พระบิดาอยู่ที่ไหน? และพระบิดานี้คือผู้ใดที่เรากำลังกล่าวถึง? คือพระวิญญาณบริสุทธิ์!

ในยอห์น 14:10 พระเยซูทรงเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “พระบิดาทรงอยู่ในเรา” ดังนั้นในการทำตามหรือเลียนแบบพระบิดาได้นั้นก็โดยตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำการสถิตอยู่ของพระบิดามาให้แก่คุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถรู้จักพระบิดาได้ แม้ว่าคุณไม่เคยเห็นพระองค์ก็ตาม พระองค์ช่วยเราให้รู้จักทางของพระองค์ ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะเลียนแบบพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์มีชีวิตผ่านทางเรา พระองค์ช่วยให้เรารู้จักทางของพระองค์ ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะเลียนแบบพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีชีวิตผ่านทางเรา พูดกับเรา และประทานภาพที่ถูกต้องของพระบิดาแก่เรา เพื่อเราสามารถเห็นพระองค์และเลียนแบบพระองค์ได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ ผ่านทางพระคำของพระองค์และโดยพระวิญญาณ ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงออกของพระบิดา ความรัก ความเมตตา พระคุณ สติปัญญา และพระสิริของพระองค์ถูกเปิดเผยผ่านทางข้าพระองค์สู่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:21-23


Comments are closed