เสาร์ ที่ 22 เมษายน 2017
เราเป็นแสงสว่างของพระองค์ในโลกที่มืดมิด
We’re His Light In A Dark World

“ขอทรงพิเคราะห์ดูพันธสัญญาของพระองค์ เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อาศัยของความทารุณ ขออย่าให้ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำขายหน้า ขอให้คนยากจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์” (สดุดี 74:20-21)

    คำในภาษาฮีบรูแปลว่า “แผ่นดิน” ในข้อพระคำตอนต้นหมายถึงโลกหรือประชาชาติ ที่มืดของแผ่นดินหรือของประชาชาติคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความชั่วร้าย หมายถึงสภาพแวดล้อมของดินแดนที่เต็มไปด้วยการบาดเจ็บและความรุนแรง สถานที่ซึ่งปกครองโดยสมุนแห่งความมืดและเทพที่ชั่วร้าย

คำตอบของพระเจ้าสำหรับเสียงร้องจากพื้นที่แห่งความมืดนี้ คือจากพระคำของพระเจ้าเป็นอันดับแรก พระองค์ได้ส่งพระคำของพระองค์ออกไปในพระเยซู สดุดี 107:20 กล่าวว่า “พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลาย และทรงช่วยกู้เขาจากหลุมมรณา” ยอห์น 1:14 กล่าวว่า พระวาทะได้บังเกิดเป็นมนุษย์ และอยู่ท่ามกลางเรา ทางออกของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ มาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและแสงสว่างของโลกนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง และเป็นขึ้นจากความตาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และส่งเราซึ่งเป็นคริสตจักรให้ออกไปทำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นไว้

อิสยาห์ 53:10 กล่าวว่า “…ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่านพระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” เราเป็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ และโดยผ่านทางเรา พระองค์รักษา ปลดปล่อย และช่วยคนให้รอดในวันนี้ เราเป็นแสงสว่างของพระองค์ในโลกที่มืดมิดนี้ เมื่อพระเยซูมา พระองค์ตรัสว่า “…เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) และในมัทธิว 5:14 พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…”

สถานที่มืดมิดของโลกนี้อาจจะเต็มไปด้วยความชั่วร้าย แต่คุณเป็นผู้ที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณเป็นคำตอบสำหรับความมืดในโลกนี้ ไม่น่าแปลกที่พระองค์ตรัสว่า “ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)

การดีคือการงานของพระคริสต์ในความรอด การรักษา และการปลอดปล่อย ในขณะที่เราทำสิ่งดีเหล่านี้ในคนที่เรารู้จัก ความชั่วร้าย ความมืด และความอธรรมจะต้องถดถอยไป และพระสิริและแสงสว่างของพระเจ้าจะเต็มในแผ่นดินของเรา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเป็นแสงสว่างของโลกนี้ และแสงสว่างของข้าพเจ้าส่องสว่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ข้าพเจ้านำสันติสุข การปลอดปล่อย และความชอบธรรมไปสู่ชีวิตของคนในทุกหนแห่ง เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ เป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ในการนำวิญญาณ ผ่านทางการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้านำคนออกจากความมืดสู่ความสว่าง และได้เป็นผู้รับพระคุณและความรักของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:15; มัทธิว 5:14-16


Comments are closed