วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม
เราเป็นหมายสำคัญและฤดูกาล
We’re For Signs And Seasons

“พระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน ให้เป็นหมายกำหนดฤดู วัน ปี” (ปฐมกาล 1:14)

     ข้อพระคัมภีร์ด้านบนนั้นช่างเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจจริงๆ! ไม่ใช่เพียงแค่จัดการกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆอย่างแท้จริงเท่านั้น อิสยาห์ (8:18) ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่า “ดูสิ ข้าพเจ้าและบุตรซึ่งพระยาห์เวห์ประทานแก่ข้าพเจ้า นั้นเป็นหมายสำคัญและเป็นการอัศจรรย์…”

หลังจากนั้นในพันธสัญญาใหม่ ฮีบรู 2:13-14 อ้างถึงคำเผยพระวจนะของอิสยาห์ข้างต้นโดยระบุว่าเราเป็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ หมายสำคัญและฤดูกาล สิ่งนี้หมายความว่า? คำพูดของพระเยซูในลูกา 10:5 ช่วยให้สิ่งนี้ชัดเจนขึ้น พระองค์พูดว่า “ถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่า ‘ขอให้บ้านนี้มีสันติสุข’”

นี่หมายความว่าคุณนำฤดูกาลแห่งสันติสุขมาสู่บ้านหลังนั้น! เมื่อมีความยากลำบาก วิกฤติ และความวุ่นวาย เมื่อคุณปรากฏตัวก็จะมีความสงบ ฮาเลลูยา!
ข้อที่ 6 กล่าวว่า “ถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่น สันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับ…” (ลูกา 10:6) หมายเหตุ พระองค์พูดว่า “สันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับพวกเขา” เพราะคุณเป็นผู้ถือสันติสุข นั่นคือสันติสุขของพระเยซูคริสต์พระองค์พูดในยอห์น 14:27 ว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น…”

สันติสุขคือฤทธิ์อำนาจเหนือวิกฤตการณ์ ดังนั้นทุกที่ที่คุณไปคุณจะทำให้พายุสงบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีความทุกข์ก่อนที่คุณจะมา ทันทีที่คุณปรากฏตัวสิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป มีความชื่นชมยินดี! มีชัยชนะ! มีความเจริญรุ่งเรือง ฮาเลลูยา!

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณนำสุขภาพดีมาด้วย นั่นคือฤดูกาลแห่งสุขภาพดี! พระเยซูกล่าวต่อไปอีกในลูกา 10:9 ว่า “และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หาย…” คุณนำสุขภาพดีเข้าไปในสถานที่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บและความเจ็บปวด! พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “จงอธิษฐานเพื่อคนป่วยที่นั่น” พระองค์บอกให้รักษาพวกเขา! พระองค์ย้ำความจริงเดียวกันในมัทธิว 10:8 พระองค์กล่าวว่า “จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย จงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้น จงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาด และจงขับผีออก…”

คุณไม่ธรรมดา คุณเป็นผู้ถือและผู้แจกจ่ายความจริงของสวรรค์ จงมีความตระหนักรู้อย่างนี้ในทุกที่ที่คุณไป คุณมีฤดูกาลแห่งสันติสุข ฤดูกาลแห่งความรัก ฤดูกาลแห่งสุขภาพดี ความหวัง และความยินดี ฤดูกาลแห่งพระพรและสิ่งมหัศจรรย์! ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ขณะที่ฉันประกาศข่าวประเสริฐ พระวิญญาณทรงเป็นพยานทั้งด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์และด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่หลากหลายและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์เอง ทุกที่ที่ฉันไปฉันนำฤดูกาลแห่งพระพรเข้าไป ทำให้หลายคนกลับสู่สภาพดี ทำให้พวกเขาแข็งแรง มั่นคงและแน่วแน่! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 52:7; มัทธิว 10:7-8; มาระโก 16:17-18


Comments are closed