วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม

เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์
We’re One With Christ

“ขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน ท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่า
“เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม?” เซาโลจึงทูลถามว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เป็นใคร?” พระองค์ตรัสว่า เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหง” (กิจการ 9:3-5)

     ข้อความในพระคัมภีร์ข้างบนเป็นการอ้างอิงที่ชัดเจนถึงเอกภาพที่แบ่งแยกไม่ได้ของพระคริสต์กับคริสตจักร ก่อนการกลับใจซาอูลคร่าชีวิตผู้คนในคริสตจักรยุคแรกและข่มเหงคริสเตียนทุกหนทุกแห่ง จนกระทั่งเขาได้เผชิญหน้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ขัดขวางเขาและถามว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม?”

พระเยซูบ่งชี้ตัวเองอย่างใกล้ชิดกับคริสตจักร จงอ่านคำพูดของพระองค์ที่มีต่อเซาโลแห่งทาร์ซัสผู้เป็นอันตรายอีกครั้ง องค์เจ้านายไม่ได้พูดว่า “เซาโล เจ้าข่มเหงสาวกของเราทำไม?” แต่พระองค์ทรงถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะว่าเราอยู่ในวงสกุลเดียวกันกับพระองค์ การโจมตีคริสตจักรคือการโจมตีพระเยซู เพราะว่าพระองค์เป็นเถาองุ่นและเรา (คริสตจักร) เป็นแขนง เรามีชีวิตของพระองค์เอง พระองค์นำเราเข้าสู่การเป็นเอกภาพกับตัวของพระองค์เอง

จงระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่คุณทำหรือต่อต้านคริสตจักรนั้นเป็นการกระทำต่อพระคริสต์ การข่มเหงคริสตจักรคือการข่มเหงพระเยซู เพราะว่าพระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักร “พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง” (โคโลสี 1:18) ศีรษะและร่างกายใช้ชื่อเดียวกัน นั่นคือพระคริสต์! ดังนั้นเราจึงเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์

การบังเกิดใหม่ทำให้คุณได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์ 1 โครินธ์ 12:27 กล่าวว่า “ส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้น” ในฐานะอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์คุณไม่ได้ตอบชื่อที่แตกต่างกันระหว่างศีรษะกับพระกายซึ่งคือพระคริสต์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าคุณเป็นใคร คุณอยู่ที่ไหน และคุณมีอะไร คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์

เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคุณก็ถูกทำให้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ ตอนนี้เมื่อพระองค์ประทับบนพระบัลลังก์แล้ว คุณก็นั่งอยู่กับพระองค์ในสถานที่แห่งการครอบครอง พระสิริ และสิทธิอำนาจ ดังนั้นจงปกครองโลกนี้และครอบครองสภาพแวดล้อมของคุณด้วยพระสิริของพระคริสต์!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันนั่งร่วมกับพระคริสต์ในสถานที่แห่งการครอบครอง พระสิริ และสิทธิอำนาจ ครอบครองและปกครองเหนือสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ครอบครองโลกของฉันโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17-23; เอเฟซัส 5:29-30


Comments are closed