ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2018

เราเป็นยิ่งกว่า “ผู้เชื่อ”
WE’RE MORE THAN “BELIEVERS”

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

     ทั่วโลกมีคนพูดถึงคริสเตียนว่าเป็น “ผู้เชื่อ” แต่นั่นเป็นการสื่อสารด้วยภาษาพูดทั่วไปที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความเชื่อของคริสเตียนเป็นเรื่องปกติทั่วๆ ไป ใช่ พระคัมภีร์กล่าวว่า “หมายสำคัญเหล่านี้จะจะติดตามผู้ที่เชื่อ …” (มาระโก 16:17) แต่เมื่อคุณเชื่อ บางอย่างเกิดขึ้น เราไม่ได้ “เชื่อ” เพื่อให้กลายเป็น “ผู้เชื่อ” เราเชื่อเพื่อจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือชีวิตของพระเจ้า! ในยอห์น 6:47 พระเยซูตรัสว่า “… ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดร์” เราเชื่อดังนั้นเราจึงมี “ชีวิตนิรันดร์” นั่นคือชีวิตของพระเจ้า

เราเป็นยิ่งกว่าผู้เชื่อ เพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ให้เราลองดูด้วยวิธีนี้ นั่นคือถ้าคุณสอบเข้าในสถาบันการศึกษาบางแห่งและคุณประสบความสำเร็จ คุณจะกลายเป็นนักศึกษา ใช่มั้ย? แน่นอน! เมื่อได้รับการยอมรับว่าเป็นนักศึกษาแล้ว คุณจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้สมัครหรือผู้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป เพราะตอนนี้คุณเป็นนักศึกษาแล้ว! คุณเคยเป็นผู้สมัครเพื่อคุณจะสามารถเป็นนักศึกษาได้

ในทำนองเดียวกันเราเชื่อเพื่อจะกลายเป็นผู้ครอบครองชีวิตของพระเจ้า เราไม่ได้เชื่อเปล่าๆ หรือแค่ถูกเรียกว่าเป็น “ผู้เชื่อ” ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “… ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” “ผู้เชื่อ” ทุกคนในพระคริสต์ได้รับและกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง เรามีชีวิตนิรันดร์และกลายเป็นบุรุษแบบพระเจ้าและสตรีแบบพระเจ้า อัครทูตเปาโลกล่าวไว้อย่างถูกต้องว่าเราเป็นผู้มีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า นั่นหมายความว่าเป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวกับพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)

คุณได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้เชื่อแล้ว การเชื่อคือคำกริยาที่จะนำคุณไปสู่การครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งการตาย, การฝังศพและการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อคุณ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21)

จงครอบครองทุกสิ่งที่เป็นของคุณในพระคริสต์และชื่นชมกับชีวิตที่มีชัยชนะของคุณในพระองค์ พระองค์เสด็จมาไม่ใช่แค่เพื่อจะเปิดเผยพระบิดาให้เรารู้จัก แต่เพื่อนำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และทำให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ทุกสิ่งเป็นของฉัน เพราะฉันเป็นเชื้อสายของอับราฮัม, ทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ ฉันเดินด้วยการตระหนักรู้ถึงความเจริญรุ่งเรือง, สุขภาพและชัยชนะ เพราะในพระคริสต์ฉันได้รับมรดกโดยได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์เอง และโดยพระองค์นั้นฉันครอบครองและปกครองในชีวิต สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 5:17; 2 เปโตร 1:3-4; 1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed