เสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2014

เราเป็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ ยืดวันของพระองค์ออกไป!
We’re His Seed, Prolonging His Days!

“แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำ ด้วยความเจ็บไข้ เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

    พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ ไม่เพียงแต่ทำนายถึงการเสด็จมาของพระมาสิยาห์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเท่านั้น แต่พระองค์จะเห็น “พงศ์พันธุ์” ที่จะยืดวันของพระองค์ออกไป พงศ์พันธุ์ของพระเยซูคือคริสตจักร ดังนั้นผ่านทางคริสตจักร พระเยซูได้ยืดวันของพระองค์ออกไป พระเยซูมาในโลกนี้ ดำเนินชีวิตในโลกนี้ มีชัยเหนือโลกนี้ สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง เป็นขึ้นมา และเสด็จขึ้นสู่สววรรค์ แต่ชีวิตของพระองค์ยังคงดำเนินต่อไปในทุกวันนี้ผ่านทางเรา เราเป็นผู้ดำเนินชีวิตของพระองค์ในวันนี้ พระองค์มีชีวิตอยู่ผ่านทุกคนที่บังเกิดใหม่

อิสยาห์ 53:8 กล่าวว่า “…เพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการละเมิดของชนชาติของเรา” แต่นั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุด โลกนี้คิดว่าเรื่องของพระเยซูจบลงแล้ว แต่มีคุณและข้าพเจ้า! เราคือพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณปรากฏตัวพระเยซูปรากฏตัว เราคือผู้ที่ดำเนินงานของพระองค์และยืดวันของพระองค์ออกไป! เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย พระเจ้าทรงมีคุณและข้าพเจ้าในความคิด เราถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในวันนี้ ในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

กิจการ 1:1 กล่าวว่า “…บรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอน” สิ่งนี้หมายถึงคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าและการอัศจรรย์และการรักษาโรค อ่านต่อไปในพระธรรมกิจการ คุณจะพบว่าพระเจ้าได้สอนและทำสิ่งต่างๆ ผ่านทางอัครทูตของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ พวกเขาได้ส่งต่อข้อความเดียวกันนั้นให้กับคนอื่นๆ จนกระทั่งมาถึงพวกเรา และยังคงถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมา

2 โครินธ์ 5:20 อธิบายถึงเราในฐานะทูตของพระคริสต์ และเราเป็นเช่นนั้น เป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้ในวันนี้ สอนสิ่งเดียวกันที่พระองค์ได้สอนและสำแดงความชอบธรรมของพระองค์แก่โลกนี้ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์เองแก่โลกนี้ผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานให้พระคริสต์สำแดงชีวิตผ่านทางข้าพระองค์ต่อไป ข้าพระองค์เป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นการสำแดงพระลักษณะของพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงแห่งการสรรเสริญและพระสิริของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20; 2 โครินธ์ 5:20


Comments are closed