จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2017
เราเป็นพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์
We’re The Seed Of Jesus Christ
“แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

    พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด ในฐานะเครื่องถวายบูชาไถ่บาป และความจริงที่ว่าพระองค์จะเห็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ ซึ่งจะยืดวันเวลาของพระองค์ พงศ์พันธุ์ของพระเยซูคือคริสตจักร โดยผ่านทางคริสตจักร พระเยซูได้ยืดวันเวลาของพระองค์ พระเยซูมาในโลกนี้ ดำเนินชีวิตในโลกนี้ มีชัยชนะในโลกนี้ สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง เป็นขึ้นจากความตาย และเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ แต่ชีวิตของพระองค์ยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ผ่านทางเรา เราคือผู้ที่ดำเนินชีวิตของพระองค์ในวันนี้ พระองค์มีชีวิตต่อไปผ่านทางเรา

กิจการ 1:1 กล่าวว่า “…ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอน” ซึ่งหมายถึงการอัศจรรย์และคำสอนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อคุณอ่านต่อไปในพระธรรมกิจการ คุณจะพบว่าพระเจ้าได้สอนและทำสิ่งเดียวกันผ่านทางอัครทูตที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ พวกเขาได้ส่งต่อคำสอนเดียวกันนั้นให้กับคนอื่นๆ และในที่สุดก็มาถึงพวกเราทุกคน และจะได้รับการส่งต่อไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เราเป็นทูตของพระองค์ สอนสิ่งเดียวกันที่พระองค์ได้สอน และทำสิ่งเดียวกันที่พระองค์ได้ทำ

อิสยาห์ 53:8 กล่าวว่า “…ที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้น ที่ท่านถูกตีนั้นเพราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้า” โลกนี้คิดว่าพวกเขาพอแล้วเกี่ยวกับพระองค์ และคุณและข้าพเจ้าได้มา! ในวันนี้ เมื่อคุณปรากฏตัวขึ้น พระเยซูก็ปรากฏ จำไว้เสมอว่าพระคริสต์ทรงดำรงอยู่ภายในคุณ ทุกคนที่อยากรู้ว่าพระเยซูเป็นเช่นไรควรมองดูที่คุณ! คุณเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นพระฉายของพระองค์ ผู้รับเอาชีวิตของพระองค์ และเป็นผู้แจกจ่ายความรัก ความชอบธรรม และพระเมตตาของพระองค์ คุณเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ในวันนี้

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระคุณที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงสำแดงพระองค์แก่โลกนี้ผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นพระฉายของพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์สำแดงการสรรเสริญนมัสการพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20; 2 โครินธ์ 5:20


Comments are closed