พุธ ที่ 26 เมษายน 2017
เราเป็นผู้ได้รับความโปรดปราน
We’re The Favoured Ones

“พระองค์จะทรงลุกขึ้น ทรงสงสารศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ เพราะเวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว” (สดุดี 102:13)

    “ยุคที่จะมาถึง” และ “คนที่จะได้รับการสร้าง” หมายถึงผู้ที่ถูกสร้างใหม่ พระสัญญาของพระเจ้าในการโปรดปรานเหนือศิโยนได้รับการทำให้สำเร็จในชีวิตของคุณ ความโปรดปรานความรู้สึกเป็นมิตรที่มีให้แก่คนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า เป็นสิทธิพิเศษที่ให้แก่คุณ หมายถึงโอกาสพิเศษที่ได้ให้คุณเพื่อประโยชน์ของคุณ และยังมีความหมายถึงพระเมตตา การแสดงออกถึงความรักที่ลึกซึ้ง

พระเจ้าทรงรักคุณอย่างมาก ในพระคำกล่าวว่า พระองค์ “…สามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ…”
(2 โครินธ์ 9:8) คุณได้รับการทรงเรียกให้เดินในพระพรอย่างมากมายของพระเจ้าในทุกส่วนในชีวิตของคุณ พระวิญญาณของพระเจ้าได้เปิดประตูแห่งพระพรและโอกาสสำหรับคุณที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ พระองค์ได้ทรงทำให้คุณมีประสบการณ์กับประโยชน์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินของพระองค์ “และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง…” (โคโลสี 1:12)

สดุดี 5:12 กล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโล่” สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ชอบธรรมได้รับการอวยพรและได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าแล้ว นั่นหมายความว่าไม่มีความเสียเปรียบสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกนี้ คุณจะได้รับการยอมรับ การเฉลิมฉลอง และการขอบคุณ แม้แต่คนที่ไม่ชอบคุณก็จะชื่นชมคุณเงียบๆ เพราะว่าคุณคือผู้ได้รับความโปรดปราน ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้ได้รับพระคุณพิเศษและความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ จึงได้รับประสบการณ์และเดินในการสำแดงแห่งความโปรดปรานของพระองค์ และพระพรมากมายในครอบครัวของข้าพระองค์ สุขภาพ การงาน การรับใช้ และการเงินของข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 2:52; โรม 8:28; สุภาษิต 14:9


Comments are closed