เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2016

เราเป็นนักกีฬาฝ่ายวิญญาณ
We’re Spiritual Sportsmen
“และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึง
พระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:11-13)

    นักกีฬาทราบถึงความสำคัญของการมีผู้ฝึกสอนที่ดี และประโยชน์จากการได้รับการฝึกฝนจากคนที่ดีที่สุด เพื่อที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุด คริสเตียนบางคนไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาเป็นนักกีฬาฝ่ายวิญญาณ พระคัมภีร์กล่าวว่าเรากำลังวิ่งแข่ง เปรียบเทียบว่าเราเป็นเหมือนนักกีฬา “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียว? จงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้” (1 โครินธ์ 9:24)

เช่นกันใน 1 โครินธ์ 9:26 โดยผ่านทางพระวิญญาณ เปาโลเขียนไว้ว่า “…ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลม” คุณสังเกตหรือไม่? เราไม่ใช่กำลังชกลมอยู่ เรากำลังอยู่ในสังเวียน เราเป็นนักกีฬาเพื่อพระเจ้า และนักกีฬาต้องมีผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในการช่วยให้เขาเอาชนะได้

คุณสามารถเห็นหรือไม่ว่าโดยการเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง? ไม่ควรที่จะมองดูว่าเหมือนกิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่! เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ในบทเฝ้าเดี่ยวก่อนหน้านี้ คริสตจักรเป็นสถานที่เพื่อการนมัสการ เป็นที่ซึ่งเรารวมตัวกันเพื่อได้รับการอวยพร รับกำลังใหม่ รับการเสริมกำลัง และเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชเพื่อชัยชนะโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เรามาที่คริสตจักรเพื่อได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้า เพื่อได้รับการฝึกฝน และรับการสอน

สังเกตในข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง พระคำกล่าวว่าพระเจ้าได้ประทานของประทานให้หลายอย่าง ของประทานห้าประการ สำหรับการเสริมสร้างและเตรียมคริสตจักรให้พร้อม เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์และพร้อมในการรับใช้ สิ่งนี้จะดำเนินไปจนกระทั่งเราทุกคนได้มารวมกันเป็นหนึ่งในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า สู่ความไพบูลย์ และเต็มขนาดความเชื่อและในความรู้ถึงพระคริสต์ นั่นคือที่ซึ่งพระองค์จะนำเราไป นั่นคือเหตุผลในการได้รับการฝึกสอน การฝึกฝนฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับผ่านทางพระวิญญาณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ รากฐานและเสาหลักแห่งความจริง ซึ่งข้าพระองค์ได้รับการฝึกฝนในพระคำของพระเจ้า ข้าพระองค์เป็นนักกีฬา เตรียมพร้อมเพื่องานแห่งการรับใช้ ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น และเกิดผลมากขึ้นในพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ เพื่อถวายเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:11-13; ลูกา 4:16


Comments are closed