พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2016

เราเป็นที่พักอาศัยของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ
We’re God’s Habitation Through The Spirit
“ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง” (1 โครินธ์ 6:19)

    ในอพยพ 25:8 พระเจ้าสำแดงความปรารถนาของพระองค์ในการสถิตอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “…ให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่เรา เพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “…เราจะได้มาเยี่ยมพวกเขา” ไม่ใช่การเยี่ยมเยียน พระองค์ตรัสว่า “…เราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา”

โมเสสทำตามคำสั่งของพระเจ้า เขาสั่งชนชาติอิสราเอลให้นำทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับเครื่องถวายบูชามา และให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการที่สวยงามตามแบบที่พระเจ้าได้มอบให้แก่โมเสส อย่างไรก็ดี นั่นยังไม่ดีพอ พระเจ้าต้องการสถานนมัสการใหม่ และได้ให้ดาวิดเห็นนิมิตของสถานนมัสการอันใหม่นั้น พระองค์ให้รายละเอียดทุกอย่างที่ควรจะเป็น

ดาวิดตื่นเต้น และได้เตรียมทองคำและเงินมากมายในการสร้างพระวิหาร แต่เป็นซาโลมอน ลูกชายของดาวิด ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกให้สร้างพระวิหาร และเขาได้สร้างพระวิหารอันงดงามตระการตาสำหรับพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศ ซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ ตามที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่า” (กิจการ 7:48)

เมื่อพระเยซูเสด็จมานั้น พระองค์ตรัสว่า “…เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” (มัทธิว 16:18) คำที่แปลว่าคริสตจักรหมายความว่า “ที่ชุมนุม หรือที่ประชุมของผู้ที่ถูกเรียกออกมา” ดังนั้นจึงไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นแท่นบูชาที่มีชีวิตของมนุษย์

อ่านในเอเฟซัส 2:19-22 ซึ่งกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น บนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น ท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย” เราเป็นที่อาศัยของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ! นิมิตของพระองค์ในการอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ได้กลายเป็นจริงภายในเรา ผู้ซึ่งเป็นคริสตจักร

เราแต่ละคนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์มีชีวิตและดำเนินอยู่ภายในเรา (2 โครินธ์ 6:16) คุณคือวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:16) พระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นความล้ำลึกที่ถูกซ่อนไว้จากคนในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเดี๋ยวนี้ได้ถูกสำแดงให้เห็นแล้ว ความล้ำลึกนั้นก็คือพระคริสต์ที่อยู่ภายในเรา เป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรี (โคโลสี 1:26-27) ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์นมัสการและยกย่องพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นที่สถิตของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระวิญญาณของพระองค์สถิตภายในข้าพระองค์ ปกป้อง และนำข้าพระองค์ไปในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงามด้วยพระสิริแห่งการสถิตอยู่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:7; กิจการ 7:44-49


Comments are closed