อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2014

เราเป็นความสมบูรณ์ของพระองค์
We Are His Completeness

“พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง” (โคโลสี 1:18)

    ทุกสิ่งที่ออกมาจากพระเจ้าคือพระเจ้า ในยอห์น 6:63 พระเยซูตรัสว่า “…ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต” ทุกสิ่งที่ออกมาจากพระองค์มีตัวตน มีฤทธิ์เดช และมีชีวิตของพระองค์ภายในนั้น ลองคิดดูว่าแม้แต่ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสก็มีชีวิตของพระองค์ นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่ออกมาจากพระองค์คือพระองค์ แต่ว่ามีชีวิตของพระองค์ เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ ทุกส่วนในร่างกายของคุณ ไม่ว่าจะเล็กเพียงใด ต่างก็มี DNA ของคุณอยู่ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนในร่างกายคือคุณ แต่ทุกส่วนในร่างกายของคุณที่ประกอบกันเป็นตัวตนของคุณ

เช่นเดียวกัน คุณทราบหรือไม่ว่าพระเยซูไม่ครบถ้วนถ้าปราศจากเรา? และโดยที่พูดว่า “เรา” ข้าพเจ้าหมายถึงคริสตจักร เป็นการออกแบบอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับพระองค์ที่จะต้องการเราเท่าๆกับที่เราต้องการพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระสิริของเราเหมือนเช่นเราเป็นพระสิริของพระองค์

เอเฟซัส 1:22-23 กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน” พระองค์ทรงเป็นผู้เติมเต็มทุกสิ่ง (เอเฟซัส 4:10) ถึงกระนั้นความสมบูรณ์ของพระองค์คือคริสต์จักร ซึ่งก็คือพระกายของพระองค์ เราเป็นความสมบูรณ์ของพระองค์ และเราสมบูรณ์ในพระองค์ “และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ” (โคโลสี 2:10)

สิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเข้าใจความสำคัญและความเกี่ยวข้องของคุณกับพระคริสต์ คุณอยู่ “ในพระองค์” และพระองค์ทรงอยู่ “ในคุณ” ปราศจากคุณแล้ว พระองค์ไม่สามารถไปถึงผู้ที่เจ็บปวดและหลงหายภายในโลกได้ ผ่านทางคุณ พระองค์สามารถสำแดงความรักของพระองค์กับคนอื่นๆ ในทุกๆวัน และสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในใจของมนุษย์ คุณคือส่วนขยายของพระองค์ในโลกนี้ เพราะว่าคุณมาจากพระเจ้า (1 ยอห์น 4:4) สิ่งนี้ทำให้คุณเป็นผู้ชนะโลกเพราะว่า “…ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก…” (1 ยอห์น 5:4)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ธรรมชาติและพระสิริของพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้ามี และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้ ไม่มีสภาพแวดล้อมใด หรือสถานการณ์ใดที่ยากเกินไปสำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าชัยชนะของข้าพเจ้ามีแล้วในพระคริสต์ ข้าพเจ้าคือพระสิริของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นพระสิริของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 2:10; 1 ยอห์น 5:20


Comments are closed