จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2016

เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

We’re Of The Same Family

“และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา ”(กาลาเทีย 3:29)

    พระเจ้าทรงเลือกที่จะแสดงพระองค์เองในพระคำ ไม่ใช่ในฐานะพระเจ้าของมนุษย์ทุกคน แต่ในฐานะพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ในอพยพ 3:15 พระองค์บอกโมเสสว่า “…เจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลว่าดังนี้’พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาท่าน’ นี่แหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ นี่แหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์” พระองค์บอกให้โมเสสรู้ว่าการสำแดงของพระองค์ที่พระองค์ได้ให้กับคนเหล่านั้นจะเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ของพวกเขา

คุณอาจเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของเอลียาห์ นั่นไม่เป็นไร พระองค์ทรงอวยพรเอลียาห์อย่างแน่นอน และได้ทำการยิ่งใหญ่ผ่านเอลียาห์อีกด้วย แต่พระองค์ไม่เคยแนะนำตัวเองว่าเป็นพระเจ้าของเอลียาห์ คุณอาจเรียกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของโมเสส โยชูวา หรือซามูเอล แต่พระองค์ไม่เคยแนะนำพระองค์เองอย่างนั้น พระองค์แนะนำตัวเองว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

คุณอาจพูดว่า “นั่นเป็นเรื่องของครอบครัว พ่อ ลูก และหลาน” ใช่ แต่ส่วนที่สวยงามคือว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เราเชื่อมต่อกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ คุณเชื่อมต่อกับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม รุ่งเรือง มั่งคั่ง และได้รับพร มากที่สุดเท่าที่เคยมี กาลาเทีย 3:16 กล่าวว่า “บรรดาพระสัญญา ที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น มิได้ตรัสว่า และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือ แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน ซึ่งเป็นพระคริสต์”

สังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย” ซึ่งหมายถึงพงศ์พันธุ์มากมาย แต่ “พงศ์พันธุ์” ซึ่งหมายถึงพระคริสต์ และพระคำกล่าวว่า “…” (กาลาเทีย 3:29) เราเป็นของพระคริสต์ เราอยู่ในพระคริสต์ ยิ่งไปกว่านั้น โรม 8:17 กล่าวว่าเราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ผู้เป็นทายาทของทุกสิ่งและเป้นผู้รับพระสัญญาแห่งพระพรของอับราฮัม

เรามาจากกลุ่มเดียวกัน จากเชื้อสายของครอบครัวเดียวกัน ไม่เพียงแต่พระเจ้าจะเกี่ยวข้องพระองค์เองกับเรา พระองค์ยังได้นำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ เราอยู่ในความเป็นหนึ่งกับพระองค์ เราเป็นผู้รับพระนามของพระองค์ รับส่วนในธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ และเป็นผู้รับพระสิริของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดังนั้นจึงเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา ข้าพเจ้าอยู่ในครอบครัวที่มั่งคั่งและดีที่สุด และข้าพเจ้าเดินในพระพร ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชเพื่อจำเริญขึ้น และอยู่ในการเกิดผล ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:29; โรม 8:17; 1 โครินธ์ 12:13; 1 โครินธ์ 6:17


Comments are closed