วันพุธที่ 26 มิถุนายน

เราเดินในพระพรเท่านั้น
We Walk In Blessings Only

“ดังนั้น ไม่มีเวทมนตร์ใดอาจกระทบยาโคบ ไม่มีของขลังใดอาจทำร้ายอิสราเอล บัดนี้ ยาโคบและอิสราเอลจะได้รับคำบอกกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งใด” (กันดารวิถี 23:23)

     มีคริสเตียนที่สรุปว่าสถานการณ์ของพวกเขานั้นเป็นผลมาจากคำสาปแช่งซึ่งต่อต้านพวกเขา พวกเขาไปตามที่ต่างๆเพื่อแสวงหาการบำบัดปลดปล่อยจากสิ่งที่เรียกว่าคำสาปแช่งตกทอดหรือคำสาปแช่งอื่นๆ คริสเตียนแบบนี้ถูกหลอกลวงไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม คริสเตียนเหนือกว่าซาตานและทุกสิ่งของความมืด ดังนั้นจึงไม่สามารถอยู่ใต้คำสาปแช่งได้

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” (2 โครินธ์ 5:17) คุณบังเกิดใหม่แล้ว ถูกเรียกให้รับพระพร ไม่ใช่คำสาปแช่ง “…เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร” (1 เปโตร 3:9) จงอ่านพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมในปฐมกาล 12:3 “เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” พระพรกำลังทำงานในคุณเพราะว่าคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ไม่มีใครสามารถทำเสน่ห์หรือสาปแช่งคุณได้

ถ้าคุณได้รับการบอกว่ามีบางคนพยายามที่จะทำเสน่ห์ใส่คุณ คุณไม่ต้องแม้แต่ที่จะอธิษฐานเพราะว่ามันจะไม่เกิดผล คุณไม่สามารถถูกทำเสน่ห์หรือถูกสาปแช่งได้ ไม่มีเวทมนตร์ใดอาจกระทบยาโคบ ไม่มีของขลังใดอาจทำร้ายอิสราเอล นี่คือมรดกของคุณในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม

ถ้ามีใครบอกคุณว่ามีบางคนกำลังวางแผนต่อต้านคุณ หรือครอบครัว หรืองานของคุณ? อย่าตกใจ ไม่ต้องกังวล แผนการต่อต้านคุณของพวกเขาไม่สามารถเกิดผลได้ พวกเขาควรสังเกตหรือเรียนรู้จากบาลาอัมในพันธสัญญาเดิม หลังจากความพยายามที่ไร้ผลหลายครั้งเพื่อร่ายเวทมนตร์และสาปแช่งอิสราเอล เขากล่าวว่า “ไม่มีเวทมนตร์คาถาใดที่จะผูกมัดยาโคบได้ ไม่มีคาถาใดสามารถยับยั้งอิสราเอล…” (กันดารวิถี 23:23 ฉบับ MSG)

บาลาอัมไม่สามารถสาปแช่งพวกเขาได้ เพราะพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้า และวันนี้เรากำลังดำเนินชีวิตในพระสัญญาที่ดีกว่า คุณเดินไปในพระพรเท่านั้น และมีเพียงพระคำแห่งพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถเกิดผลได้ในชีวิตของคุณ แม้แต่พวกวิญญาณชั่วก็รู้ว่าคุณเป็นใคร มีเครื่องหมายอยู่บนตัวคุณ นั่นคือคุณถูกผนึกตราไว้เพื่อพระเจ้า ซึ่งเป็นการปิดผนึกเพื่อพระพร ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันถูกผนึกตราไว้เพื่อพระเจ้า และไม่มีเวทมนตร์คาถาใดต่อต้านฉันได้! ฉันได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการในสวรรคสถานในพระคริสต์ ฉันตระหนักรู้ถึงความจริงนี้และสิทธิอำนาจที่ฉันมีเหนือเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้! ฉันเดินในพระพรเท่านั้น! ในพระคริสต์ฉันปลอดภัยและได้รับการป้องกันจากการกลอุบายของศัตรู ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: กันดารวิถี 23:23; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed