เสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2017
เราเกิดผลแห่งความชอบธรรม
We Bear Fruits Of Righteousness
“พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

     ไม่เพียงแต่พระเจ้าได้ประทานของประทานแห่งความชอบธรรมแก่เรา พระองค์ได้ทำให้เราเป็นความชอบธรรมของพระองค์ ส่วนหนึ่งในความหมายของสิ่งนี้คือการที่เราเกิดผลแห่งความชอบธรรม พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5) คุณเป็น “แขนง” ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งหมายความว่าคุณมีความงามของพระบุตรของพระเจ้า ความงามของต้นไม้คือผลของมัน

อิสยาห์ 61:3 เรียกเราว่าเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม เป็นต้นไม้ของพระเจ้า ที่พระองค์จะได้รับเกียรติ ต้นไม้ออกผลตามชนิดของมัน ดังนั้นคุณออกผลแห่งความชอบธรรม (ฟีลิปปี 1:11) คุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า พระสิริและความยอดเยี่ยมของพระองค์ได้รับการสำแดงออกผ่านทางคุณ ผู้คนในโลกนี้ควรมองดูคุณและชื่นชอบในความยอดเยี่ยมและความสูงส่งของพระวิญญาณซึ่งคุณแสดงออกมา พระคำได้กล่าวไว้ว่า “เพราะพวกเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบาน และจะถูกนำพาไปโดยสวัสดิภาพ บรรดาภูเขาและเนินเขา จะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าพวกเจ้า และต้นไม้ทั้งหมดในท้องทุ่งจะตบมือ” (อิสยาห์ 55:12)

“ต้นไม้ในท้องทุ่ง” คือคนในโลกนี้ พวกเขาจะปรบมือของพวกเขาเมื่อพวกเขาตระหนักถึงพระสิริ ความงาม และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าในชีวิตของคุณ เมื่อคุณสำแดงออกถึงความยินดีและสันติสุขของพระเจ้า ภูเขาและเนินเขาจะออกไปต่อหน้าคุณในความยินดี เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีในพระคริสต์!

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงข้อพระคำใน สดุดี 92:12-14 “คนชอบธรรมจะงอกงามอย่างต้นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และงอกงามในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” นี่เป็นมรดกของคุณในพระคริสต์ คุณได้รับการสถาปนาเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ออกผลและทำการดีแห่งความชอบธรรม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เป็นความสมบูรณ์แห่งความงามของพระองค์ ข้าพเจ้าออกผลและทำการแห่งความชอบธรรม ข้าพเจ้าออกผลแม้แต่ในดินแดนที่แห้งแล้ง เกิดผลอย่างมากเหมือนสวนที่ได้รับการรดน้ำเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าเกิดผลที่สอดคล้องกับธรรมชาติของข้าพเจ้าในฐานะของความชอบธรรมของพระเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจ!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:28; เอเฟซัส 2:10; ฟีลิปปี 4:13


Comments are closed