จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2018
เราเป็นพวกที่เกิดผลมาก
We’re In The “Much Fruit” Class

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)

    พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเถาองุ่น และพวกเราเป็นแขนง นั่นหมายความว่าเรานั้นอยู่ในลำต้นเดียวกัน ชีวิตเดียวกันกับที่เถามีได้ไหลผ่านมายังแขนงและให้ผลลัพธ์ คือ เราเกิดผลและมีชีวิตที่เกิดผล ไม่ใช่เพียงแต่การเกิดผลเท่านั้นที่พระเจ้าสนพระทัย พระองค์ยังต้องการให้ผลนั้นคงอยู่ด้วย “ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่…” (ยอห์น 15:16)

ให้เราจดจำว่า พระเยซูตรัสว่า แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น (ยอห์น 15:2) พระเจ้าทรงทำงานในคุณ ดังนั้นคุณสามารถที่จะเกิดผลต่อเนื่อง เราเป็นพวกที่เกิดผลมาก ถ้าคุณเกิดผลเพียงเล็กน้อย นั่นเพราะคุณเลือกที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะว่าแท้จริงแล้วคุณมีความสามารถที่จะเกิดผลมาก พระเจ้าเลือกและกำหนดให้คุณเกิดผลมาก ในยอห์น 15:5 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”

พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับคุณ ชำระและเจิมคุณให้เกิดผล นั่นหมายความว่าไม่มีพื้นที่สำหรับความล้มเหลวในชีวิตคุณ ทุกสิ่งที่คุณทำจะจำเริญขึ้น สิ่งใดก็ตามที่คุณเกี่ยวข้องจะเติบโต คุณเกิดผลในทุกฤดูกาล สดุดี 1:3 บอกไว้ชัดเจนว่า คุณเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น

คำอธิษฐาน

    ฉันเกิดผลและมีประสิทธิผลเพราะว่าพระคริสต์อยุ่ในฉัน และฉันอยุ่ในพระองค์ เราอยู่ในลำต้นเดียวกัน ทุกสิ่งที่ฉันทำก็จำเริญขึ้น และฉันเติบโตจากพระสิริสู่พระสิริ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:12; 1 โครินธ์ 1:9; 1 โครินธ์ 6:17


Comments are closed