จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2017
เราอธิษฐานในนามของพระเยซู
We Pray In The Name Of Jesus
“ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน” (ยอห์น 16:23)

     คริสเตียนบางคนอธิษฐาน และในตอนจบพวกเขาจะพูดว่า “…ผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ไม่ถูกต้องที่จะอธิษฐานว่า “ผ่านทาง” พระเยซูคริสต์ เราไม่เคยได้รับการบอกให้อธิษฐานแบบนั้น การอธิษฐานผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็นการทำให้พระองค์เป็นตัวกลาง คริสเตียนได้มาอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า ดังนั้นจึงไม่ต้องการตัวกลาง มีเพียงคนบาปเท่านั้นที่ต้องการตัวกลาง ดังนั้นผู้ที่เรียกพระเยซูคนนั้นจึงจะรอด เมื่อเขาได้รับการช่วยให้รอดผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้ว เขาได้รับการนำมาถึงที่ประทับของพระเจ้าผ่านทางฤทธิ์เดชของพระเจ้า และดังนั้นจึงไม่ต้องการตัวกลางอีกต่อไป

มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการอธิษฐานผ่านทางพระเยซู และการอธิษฐานในพระนามของพระเยซู ในการอธิษฐานในนามของพระเยซูนั้นเป็นการอธิษฐานโดยการเป็นตัวแทนของพระเยซู การขอบางสิ่งในพระนามของพระองค์หมายความว่าพระองค์เป็นผู้ที่ขอสิ่งนั้น และพระบิดาจะปฏิเสธพระองค์ไม่ได้

พระเยซูตรัสว่า “ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน จนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ยอห์น 16:23-24) ดังนั้น วิธีที่ถูกต้องในการที่เราจะอธิษฐานต่อพระบิดา คือในนามของพระเยซู ไม่ใช่อธิษฐานต่อพระเยซู เพราะว่าคุณไม่สามารถอธิษฐานต่อพระเยซูในพระนามของพระเยซูได้ นั่นไม่สมเหตุสมผลในฝ่ายวิญญาณ

มีคนที่พูดว่า “เมื่อเราอธิษฐานต่อพระบิดา พระเยซูทรงวิงวอนขอต่อพระบิดาแทนเรา” ไม่ใช่ พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้น ในยอห์น 16:26-27 พระองค์ตรัสว่า “ในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่าน เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน เพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า” สังเกตว่าพระองค์บอกว่าพระบิดาทรงรักคุณ และไม่จำเป็นต้องมีใครที่อธิษฐานต่อพระองค์แทนคุณ ดังนั้นอธิษฐานในพระนามของพระเยซูและได้รับคำตอบ ฮาเลลูยา!
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการอธิษฐานในพระนามของพระเยซูและได้รับคำตอบ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระนามนั้น ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์อธิษฐานในสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชแห่งพระนามของพระเยซู! ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะเสมอไป ได้รับการแต่งตั้งให้เกิดผลตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:17-18; ยอห์น 14:14; ยอห์น 15:16


Comments are closed