อังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2014

เรารับใช้พระเจ้าจากวิญญาณของเรา
We Serve God From Our Spirit

“พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณและในความจริง” (ยอห์น 4:24) (แปลจากฉบับKJV)

    พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์คือวิญญาณ มีจิตใจและอาศัยอยู่ในร่างกาย ด้วยวิญญาณของมนุษย์ เขาเชื่อมต่อกับโลกฝ่ายวิญญาณ เป็นโลกที่แท้จริงที่เข้าอาศัยอยู่ ด้วยร่างกายของเขา เขาติดต่อกับโลกนี้ และด้วยจิตใจเขาติดต่อกับโลกแห่งสติปัญญา

บางคนไม่เคยเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างจิตใจและวิญญาณ พวกเขาคิดว่าจิตใจคือวิญญาณ แต่ทั้งสองไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ไม่ใช่ร่างกายหรือจิตใจของคุณที่บังเกิดใหม่แต่เป็นวิญญาณของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว” (2 โครินธ์ 5:17) เป็นวิญญาณของคุณที่อยู่ในพระคริสต์ นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ นั่นคือผู้ที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า

พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการพระองค์ในวิญญาณและในความจริง นี่หมายความว่าต้องนมัสการพระเจ้าจากใจจริงตามพระคำ ซึ่งเป็นความจริง ความรู้สึกของเราไม่ได้ถูกออกแบบให้รับรู้หรือเดินกับพระเจ้า เรารับใช้พระเจ้าจากวิญญาณของเรา เราเข้าใจสิ่งซึ่งมาจากพระเจ้าจากวิญญาณของเรา โรม 10:10 กล่าวว่า “…ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม…”

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์นั้น เราปรับความคิดของเราให้ไปในทิศทางเดียวกัน และปรับความรู้สึกของเราให้ทำเช่นนั้นด้วย ดังนั้นคุณจะต้องควบคุมความคิดและความรู้สึกของคุณด้วยวิญญาณของคุณ นั่นหมายความว่าคุณลักษณะชีวิตที่คุณแสดงออกมาภายนอกนั้นขึ้นอยู่กับสภาพวิญญาณของคุณ ซึ่งก็คือหัวใจของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้านำเรา เพราะว่ามีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าต้องการในตัวเรา การเปลี่ยนแปลงจากพระสิริหนึ่งสู่พระสิริหนึ่ง พระวิญญาณของพระเจ้านำพาความคิดของเราให้คิดถึงพระเจ้า คิดเหมือนพระเจ้า และคิดจากพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เอง จำเป็นต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราให้ทำเช่นนั้นได้ เพราะว่าความรู้สึกของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับพระเจ้า เรารับใช้พระเจ้าจากวิญญาณของเรา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ หัวใจและความคิดของข้าพระองค์เปิดออกต่อพระคำของพระองค์ และข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระองค์ที่จะนำและวางข้าพระองค์ไว้สำหรับความยอดเยี่ยมและความยิ่งใหญ่ ในขณะที่ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยวิญญาณของข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:9; ยอห์น 4:23


Comments are closed