พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2018
เรามีสิทธิอำนาจของพระองค์
WE HAVE HIS AUTHORITY

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้น คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทาน คือ ความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

     พระเยซูเจ้าทรงครอบครองตำแหน่งที่ถูกยกขึ้นอย่างสูงที่สุด นั่นคือพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา สูงยิ่งกว่าศักดิเทพ และเทพผู้ครอง อิทธิเทพ เทพอาณาจักร และทุกนามซึ่งถูกเอ่ยขึ้นทั้งหมด แต่คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ในพระองค์? คุณนั่งอยู่กับพระองค์ในพระสิริ สูงยิ่งกว่าศักดิเทพและเทพผู้ครอง อิทธิเทพ เทพอาณาจักร และทุกนามซึ่งถูกเอ่ยขึ้นทั้งหมด “แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา…ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:4-6)

เราถูกเรียกให้ใช้อำนาจการครอบครอง เพื่อดำเนินชีวิตในฐานะเจ้านายและผู้ชนะในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราครอบครองในพระองค์ และผ่านทางพระองค์เหนือซาตาน ความมืด โลก และทุกสิ่งที่ทรงสร้าง วิวรณ์ 5:10 บอกเราว่า พระเยซูคริสต์ได้ทำให้เราเป็นกษัตริย์ และปุโรหิตของพระเจ้า และเราจะครอบครองบนโลกนี้

พระเจ้าได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดไว้กับพระเยซู ที่ภูเขาที่พระเยซูได้ทรงจำแลงพระกาย พระองค์ได้ทรงพูดจากสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) พระองค์ทรงสั่งทุกสิ่งที่มีอยู่ ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตให้ยอมจำนนต่อพระเยซู และเนื่องจากคุณอยู่ในพระองค์ คุณจึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ คุณจึงครอบครองสถานที่แห่งสิทธิอำนาจของพระองค์ ด้วยหนังสือมอบอำนาจที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ คุณไม่ใช่คนปกติ คุณทำการจากมิติที่สูงกว่า ซึ่งถ้อยคำของคุณได้รับการสนับสนุนโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ถ้อยคำทุกอย่างที่พระเยซูตรัสเกิดขึ้นเป็นจริง พระองค์เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวัง เพราะว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจทั้งหมด ทั้งในสวรรค์และในโลก เป็นสิทธิอำนาจเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงยกให้เป็นมรดกของคริสตจักร ซึ่งก็คือคุณและผม พระองค์ตรัสไว้ใน มัทธิว 28:18-19 ว่า“…สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไป…” ดังนั้น เราจึงออกไปในพระนามของพระองค์ พระนามซึ่งเปิดประตูทุกบานได้

จงรับรู้ว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดได้ถูกมอบให้แก่คุณแล้ว เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ดังนั้น จงพูดถ้อยคำแห่งฤทธิ์อำนาจ และทำลายอิทธิพลของซาตานที่มีเหนือชีวิตของผู้คน และทำให้แสงสว่างแห่งพระสิริของข่าวประเสริฐส่องอยู่เหนือพวกเขา

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์เดินอยู่ในการครอบครองเหนือซาตาน เหนือความมืดและเหนือโลกนี้ ข้าพระองค์นั่งอยู่กับพระคริสต์ในพระสิริ การครอบครอง และฤทธิ์อำนาจ แสงสว่างของข้าพระองค์ส่องสว่างอย่างมากมาย และข้าพระองค์ทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จอย่างเต็มไปด้วยพระสิริ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19


Comments are closed