วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน

เรามีสิทธิอำนาจของพระองค์
WE HAVE HIS AUTHORITY

“พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง” (เอเฟซัส 1:22)

     1 โครินธ์ 15:25 ป่าวประกาศ “เพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์” สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับพระเยซูครอบครองในสวรรค์ แต่เกี่ยวกับพระองค์ครอบครองบนแผ่นดินโลก ตามกฎหมายแล้ว พระเจ้าได้ทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระเยซู (เอเฟซัส 1:22) อิสยาห์ 9:6 กล่าวว่า “…และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน…” สิ่งนี้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ เพราะเป็นการแนะนำถึงการเชื่อมต่อของเรากับสิ่งนี้ถ้าพระองค์ได้ตรัสว่า “และการปกครองจะอยู่บนศีรษะของท่าน” นั่นจะมีหมายถึงพระเยซูเจ้า เพราะว่าพระองค์เป็นศีรษะและเราเป็นพระกายของพระองค์

ดังนั้นการปกครองอยู่ที่บ่าของพระองค์หมายถึงการครอบครองของพระองค์ การปกครองและสิทธิอำนาจของพระองค์ อยู่เหนือคริสตจักร สิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของเรา ฮาเลลูยา! นี่หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในคริสตจักร นิ้วก้อยของเท้าซ้าย คุณก็ยังคงอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งเพราะว่าทุกสิ่งถูกวางไว้ใต้ฝ่าเท้าของพระองค์ นี่คือข้อเท็จจริงที่ตัดสินแล้วในสวรรค์ พระเจ้าได้ตรัสอย่างนั้นแล้ว และไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านทางคริสตจักรพระเยซูเจ้าต้องครอบครองเหนือทุกสิ่ง

สิ่งนี้หมายความว่าในยุคสุดท้ายนี้คุณถูกคาดหวังให้ลุกขึ้น หยิบอาวุธแห่งความเชื่อ และถูกทำให้เข้มแข็งในเรื่องของพระเจ้า จงพูดพระคำด้วยความกล้าหาญและเห็นพระคำสำเร็จ โลกและความบริบูรณ์นั้นได้ถูกมอบให้แก่คุณแล้ว ดังนั้นจงกล้าหาญและยึดครองแผ่นดินโลก จงใช้อำนาจและควบคุมชีวิตของคุณ นั่นคือสั่งให้พายุที่มาต่อต้านทุกลูกสงบนิ่งในพระนามของพระเยซู! จงปฏิเสธที่จะป่วย ยากจน หรือพ่ายแพ้ จงปกครองเหนือสภาพแวดล้อม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็น พระคริสต์ในฉันคือชัยชนะและพระสิริของฉันในชีวิตนี้! ฉันเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ จากเนื้อของพระองค์ และจากกระดูกของพระองค์ ซึ่งปกครอง ครอบครอง และมีชัยร่วมกับพระคริสต์เหนือโลกและสภาพแวดล้อม! พระองค์ที่อยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:6; สดุดี 110:2


Comments are closed