วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019

เรามีความบริบูรณ์ของพระคริสต์
We Have The Fullness Of Christ

“ และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือภูตผีที่ครอบครองและภูตผีที่มีอำนาจทั้งหมด” (โคโลสี 2:10)

     เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดของพระเจ้าที่ควรจะอยู่ในตัวคุณที่ไม่ได้อยู่ในตัวคุณแล้ว ช่างประเสริฐจริงๆ! ไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณได้คุณไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น ความเป็นมนุษย์ของคุณได้ถูกแทนที่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า

ในวันของเรา เรามีบางอย่างที่สมัยที่ผู้เผยพระวจะและปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมไม่มี นั่นคือความสามารถที่จะบรรจุความบริบูรณ์ของพระวิญญาณ คุณเป็นพลับพลาที่มีชีวิตของพระเจ้า เมื่อคุณเคลื่อนไหวพระวิญญาณของพระเจ้าก็เคลื่อนไหวในตัวคุณ มือของคุณได้กลายเป็นมือของพระองค์ และนิ้วมือของคุณกลายเป็นนิ้วมือของพระองค์ คุณฝังอยู่ในพระองค์ และพระองค์อยู่ในคุณ พระองค์มองผ่านสายตาของคุณ พูดผ่านปากของคุณ และเคลื่อนไหวไปพร้อมกับร่างกายของคุณ พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางคุณ! ฮาเลลูยา!

พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอห์น 1:16 ว่า “…เราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณ จากความบริบูรณ์ของพระองค์” เราได้รับความบริบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ในด้านปริมาณเท่านั้น แต่ในด้านคุณภาพด้วยและในความหลากหลายของศักยภาพที่มีอยู่ในพระองค์ ฤทธิ์อำนาจ พระสิริ กำลัง และสติปัญญาทั้งหมดของพระองค์ นั่นคือทุกสิ่งที่พระองค์เป็นตัวแทน ทุกสิ่งที่อยู่ในพระองค์ เราได้รับแล้ว!

ลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันด้วยการตระหนักรู้นี้ว่าจริงๆแล้ว คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเจ้า เต็มไปด้วยพระองค์! พระเยซูตรัสในยอห์น 5:26 ว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไร พระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้น”

พระเยซูไม่ได้ต้องการชีวิตมากขึ้นจากพระเจ้า พระองค์เป็นเจ้าของชีวิต แต่จงระลึกถึงข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ซึ่งกล่าวว่า “พวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์” หมายความว่าทุกอย่างที่พระองค์มี เราได้รับแล้ว

คุณได้รับความสามารถ สติปัญญา ความรู้ พระสิริ และได้ถูกทำให้เป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่ยอห์นกล่าวใน 1 ยอห์น 4:17 “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น

คำอธิษฐาน

    สาธุการพระบิดา เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ได้รับการเติมให้เต็มด้วยความบริบูรณ์ และได้รับความสามารถ สติปัญญา พระคุณ ฤทธิ์อำนาจ และกำลังของพระองค์! เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ขนส่งและผู้แจกจ่ายของทุกสิ่งที่เป็นของพระเจ้า และฉันส่งผลกระทบต่อโลกของฉันด้วยฤทธิ์อำนาจและการครอบครองแห่งความชอบธรรมของพระองค์ที่ฉันมี ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:19; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed