พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2018

เราต้องอธิษฐานต่อไป
WE MUST KEEP PRAYING

พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 18:1)

     มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราในวันนี้ซึ่งเรียกร้องให้เราเห็นถึงความเร่งด่วนของคำอธิษฐาน ถ้าเราต้องเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ในทิศทางของเป้าหมายและแผนการของพระเจ้า เราก็จะต้องอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศของเราและสภาพแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องด้วย เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำประเทศด้วย

ใน 1 ทิโมธี 2:1-3 เราได้รับการตักเตือนให้อธิษฐานเผื่อกษัตริย์และเพื่อทุกคนที่มีสิทธิอำนาจเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำครั้งเดียวและเข้านอน พระคัมภีร์กล่าวว่า “คำอธิษฐานที่จริงจัง (ออกมาจากหัวใจ, ต่อเนื่อง) ของผู้ชอบธรรมมีพลังมหาศาลในการทำงานอยู่ [เต็มไปด้วยพลังในการทำงาน]” (ยากอบ 5:16 AMPC) สังเกตคำว่า “ต่อเนื่อง” เราต้องอธิษฐานวิงวอนอย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศ,ผู้นำและประชาชนทั่วโลก ถ้าเราต้องการสันติสุขในประเทศและในสภาพแวดล้อมของเรา เราต้องอธิษฐานตามพระวจนะของพระเจ้า

เนื่องจากความไม่รู้หลายคนกล่าวโทษพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ผิดปกติในชีวิตและในโลกของเรา ซึ่งก็คือปัญหา, สงคราม, แผ่นดินไหว, พายุฝนฟ้าคะนอง, ดินถล่ม, น้ำท่วม, ไฟป่า และภัยพิบัติอื่นๆ สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่ได้ตระหนักหรือไม่รู้ ก็คือความรับผิดชอบและสิทธิอำนาจในการสถาปนาน้ำพระทัยของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกและตรวจสอบซาตานและวิญญาณชั่วอยู่กับเรา ซึ่งก็คือคริสตจักร

เป็นความรับผิดชอบของเราในการทำให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราแสวงหาในชีวิตของเรา, ในชีวิตของคนอื่นและในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากคำอธิษฐานวิงวอน อย่าคิดว่าคำอธิษฐานของคุณไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างใดๆ คุณมีผลกระทบอย่างมากเมื่อคุณอธิษฐาน ดังนั้นจงอธิษฐานต่อไปเพื่อประเทศของคุณ, เพื่อประชากรของพระเจ้าและผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐ สำหรับผู้นำและบรรดาผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีสิทธิ์อำนาจ เพื่อคนป่วย, คนขัดสนและคนที่เจ็บปวด แม้ว่าคุณจะไม่ “รู้สึก” อยากอธิษฐาน ก็จงอธิษฐาน!

จงปลุกเร้าตัวเองเสมอและตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องและความเร่งด่วนของการอธิษฐานจากวิญญาณของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องการอธิษฐานวิงวอนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ, ในชีวิตของคนอื่นๆ , ในประเทศและในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงของคุณเพื่อพระสิริของพระคริสต์

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ความชอบธรรมของพระองค์มีชัยชนะและได้รับการสถาปนาขึ้นในท่ามกลางประชาชาติของโลกนี้และในหัวใจของมนุษย์ เมื่อบุตรทั้งหลายของพระเจ้าทั่วโลกป่าวประกาศความจริงของข่าวประเสริฐ หัวใจของบรรดาผู้นำประเทศได้รับการตบแต่งด้วยสติปัญญาเพื่อเดินในน้ำพระทัยของพระองค์และทำให้วัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ซึ่งเป็นการแพร่ขยายข่าวประเสริฐไปทั่วโลก ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมเอเสเคียล 22:29; วิวรณ์ 1:6


Comments are closed