อังคารที่ 1 ตุลาคม 2013

เราต้องทำมากขึ้น
We Need To Do More

“เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก ความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2)

    โลกของเราวันนี้สลับซับซ้อนกว่าที่หลายคนได้คาดการณ์ไว้ หลายคนฉงนในความมากมายของความบาปและความชั่วร้าย ในขณะที่โลกนี้ดูเหมือนว่าจะตกต่ำลึกลงเรื่อยๆ ในความมืด เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องตระหนักว่าเหตุการณ์ของโลกในทุกวันนี้คือสิ่งที่ทำให้สิ่งที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์เอาไว้สำเร็จ อิสยาห์ 60:2 บอกเราว่า “เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนือเจ้า”

ยิ่งความมืดในโลกนี้มากขึ้นเท่าใด โอกาสที่เราจะส่องสว่างในท่ามกลางยุคที่เต็มไปด้วยความบาปก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น (ฟิลิปปี 2:15) เวลานี้เราจะต้องตระหนักมากกว่าที่เคยเป็นมาถึงตำแหน่งของเราในฐานะแสงสว่างของโลกนี้ และนำแสงแห่งข่าวประเสริฐไปยังชายและหญิงทั่วทั้งโลกนี้ มีคนบอกไว้ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของทั่วทั้งทวีปเอเชียยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ในมาเลเซีย มีเพียงแปดเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคริสเตียน คิดถึงการเติบโตของจำนวนลัทธินอกศาสนาในยุโรปเวลานี้

ในขณะที่สถิติต่างๆ ทำให้เห็นภาพที่หม่นหมอง แต่ก็ทำให้เรารู้ว่าเราจำเป็นต้องทำให้ข่าวประเสริฐมีผลกระทบมากขึ้นเท่าใด เราไม่สามารถอยู่อย่างอ่อนแอ อุ่นๆ หรือเงียบอยู่ เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐด้วยความร้อนรนและภาระใจที่มากขึ้น เราเป็นผู้รักษาข่าวประเสริฐนี้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรู้และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยการเป็นพยานแก่ชนทุกชาติ (มัทธิว 24:24)

อุทิศตัวของคุณในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับคุณเพียงคนเดียวในการจะบอกแก่คนทั้งโลก ใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐานเผื่อผู้หลงหาย อธิษฐานเผื่องานประกาศข่าวประเสริฐในที่ต่างๆ รอบโลก เพื่อพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในความพยายามของพวกเขา จำไว้ว่า ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชในการช่วยให้รอดเพียงอย่างเดียวของพระเจ้าที่จะเปิดเผยพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์สำหรับมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่มีค่าพอสำหรับการอุทิศของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้สำหรับการเก็บเกี่ยววิญญาณจิตทั่วทั้งทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา ในขณะที่คริสเตียนในที่ต่างๆเหล่านี้ได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์ต่อสู้กับฤทธิ์ในสถานฟ้าอากาศ และขอทำลายการผูกมัดของมันเหนือสถานที่เหล่านี้ และอธิษฐานสำหรับการเพิ่มพูนการทำงานของทูตสวรรค์ เพื่อนำคนมากมายมาถึงความรอด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 24:14; มาระโก 16:15-16


Comments are closed