วันพุธที่ 15 พฤษภาคม
เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ
We Live In The Spirit

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

     ในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้เข้าไปและออกมาจากพระวิญญาณ เราอาศัยอยู่ในพระวิญญาณ มีการแสดงออก 2 อย่างสำหรับการอยู่ในพระวิญญาณ หนึ่งคือการอยู่ในภวังค์หรือในนิมิต ในแง่นี้ความรู้สึกทางร่างกายของคุณจะถูกระงับระดับหนึ่ง และนั่นเป็นประสบการณ์ชั่วคราว

การแสดงออกอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญกว่าของการอยู่ในพระวิญญาณคือการบังเกิดเข้าในพระวิญญาณ นี่คือเมื่อคุณเริ่มตระหนักและมีชีวิตในโลกฝ่ายวิญญาณผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตในการตระหนักรู้นั้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้และประสาทสัมผัสทางร่างกายของคุณจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของคุณ อย่างไรก็ตามคุณก็กำลังดำเนินชีวิตด้วยความคิดและการตระหนักรู้ถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ที่คุณเป็นอยู่ คุณเห็นสิ่งเดียวกันกับคนอื่น แต่คุณมีการตีความที่แตกต่างและมีความเข้าใจที่แตกต่าง

ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นหัวข้อหลักของเราเตือนว่าถ้าเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ เราก็ควรเดินในพระวิญญาณด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเนื่องจากคุณบังเกิดเข้าสู่โลกของพระวิญญาณ เนื่องจากคุณดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณ ก็ให้ปฏิบัติตามนั้น จงกระทำด้วยการตระหนักรู้ว่าคุณอยู่ในพระวิญญาณและให้การตระหนักรู้นั้นกำหนดสภาพทางร่างกายของคุณ

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระคัมภีร์บอกเราว่าพวกเขาเอาบรรยากาศของพวกเขาเองไปกับพวกเขาด้วย “พระยาห์เวห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน” (อพยพ 13:21) พวกเขามีเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน ความหนาวเย็นในเวลากลางคืนและความร้อนที่แผดเผาในเวลากลางวันไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา เพราะว่าพวกเขาอยู่ในบรรยากาศของพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศของพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบเดียวกันในพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในคุณ และคุณพาพระองค์ไปด้วยทุกที่ ดังนั้นคุณจึงมีบรรยากาศของพระองค์ซึ่งทำให้คุณแตกต่าง นั่นเป็นเหตุผลที่คุณสามารถเข้าไปในสถานที่ที่ทุกคนโศกเศร้าและหดหู่ และสิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป เพราะว่าคุณเข้ามาพร้อมกับบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ผู้คนอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของความมืดและความล้มเหลว และคุณเข้ามาด้วยความสว่างและชัยชนะ เพราะคุณคือแสงสว่างของโลก ฮาเลลูยา

จงควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณด้วยบรรยากาศของพระวิญญาณ จงเดินในพระวิญญาณ เพราะนั่นคือมิติที่คุณเข้ามาและออกไป คุณเกิดมาจากพระเจ้า
คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธ์ผู้ทรงล้ำค่าสำหรับการเป็นบรรยากาศที่พิเศษและความได้เปรียบในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์แตกต่างอย่างมากและงดงาม ข้าพระองค์ปกครองและครอบครองโลกของข้าพระองค์ด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี สันติสุข ความสำเร็จ และชัยชนะ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:8; โรม 8:9


Comments are closed