ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2017
เราดำเนินชีวิตในพระคริสต์
We Live In Christ

“เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย” (โคโลสี 2:6)

    สังเกตข้อพระคำนี้ ได้กล่าวว่าโดยการรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และดำเนินชีวิตในพระองค์ ทำให้เรารู้ว่าพระคริสต์นั้นเป็นสถานที่ เราได้บังเกิดเข้าสู่สถานที่ซึ่งเรียกว่า
พระคริสต์เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ฮาเลลูยา! พระองค์ทรงเป็นสถานที่ของคุณ เป็นบ้านของคุณ

พระคำกล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่…” (2 โครินธ์ 5:17) 1 โครินธ์ 12:13 กล่าวว่า “…เราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน…” และพระกายนั้นก็คือพระคริสต์ ในพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อคำว่า “พระคริสต์” ถูกใช้โดยไม่มีคำว่า “พระเยซู” ให้เข้าใจว่าความหมายนั้นเป็นมากกว่าพระเยซูคริสต์ที่เป็นบุคคล พระคริสต์คือบุคคลและพระคริสต์ก็เป็นสถานที่

พระคำกล่าวว่าพระเจ้าได้ทำให้พระเยซูทรงเป็นศีรษะของพระกายของพระคริสต์ และคริสตจักรก็เป็นกายของพระองค์ ดังนั้นคุณได้บังเกิดเข้าสู่พระคริสต์ นั่นคือที่ซึ่งคุณดำเนินชีวิตในตอนนี้และนี่ควรจะเป็นสิ่งที่คุณตระหนักรู้ ไม่มีอะไรที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระคริสต์และชีวิตของพระคริสต์ หรือธรรมชาติของพระองค์จะมีส่วนในชีวิตของคุณได้ ชีวิตที่คุณได้รับนั้นเป็นชีวิตที่ครอบครองโดยสมบูรณ์ เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรม การปกครอง ฤทธิ์เดช พระสิริ และความยอดเยี่ยม

ในพระคริสต์ ไม่เพียงแต่คุณได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมเท่านั้น คุณยังได้รับการทำให้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าอีกด้วย ดังนั้นจงดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราซึ่ง
ได้กลายเป็นวิถีชีวิตตามธรรมชาติของเรา ในพระคริสต์ประเทศบ้านเกิดของเรา เราได้สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า เราได้ออกผลและเกิดผลแห่งความชอบธรรม

ในพระคริสต์ ไม่มีความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว ความยากจน ความพ่ายแพ้ ความอ่อนแอ หรือความตาย ทั้งหมดที่เรามีคือสุขภาพ ความยินดี สันติสุข ความสำเร็จ กำลัง ความรุ่งเรือง ความงาม และชีวิต ตลอดไป! เราครอบครองและปกครองเหนือซาตานและสมุนแห่งความมืด เรามีชัยอย่างเหลือล้น เราเป็นผู้ชนะตลอดไป ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเอาชนะเราได้ นั่นคือชีวิตที่เรามี และดำเนินอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นเมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์” คุณควรจะเข้าใจถึงความสำคัญของประโยคนี้ เพราะมีความหมายความที่ซึ่งคุณดำเนินชีวิตอยู่คือพระคริสต์!

คำอธิษฐาน

    พระคริสต์เป็นชีวิตของข้าพเจ้า โดยการรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชัยชนะในความชอบธรรม พระสิริ สุขภาพ การครอบครอง และสิทธิอำนาจ! ข้าพเจ้าครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าในโลกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเดินในความตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าพเจ้ากับผู้ที่เป็นเจ้าของจักรวาลนี้ ดังนั้นโลกนี้เป็นของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:14-16; เอเฟซัส 5:1-2; กาลาเทีย 5:25


Comments are closed