เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018

เราดำเนินชีวิตด้วยพระคำ
We Live By Words

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า …เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:6-7)

     คริสเตียนถูกเรียกว่า “คำสารภาพที่ยิ่งใหญ่” นั่นคือชีวิตของถ้อยคำ ในฐานะคริสเตียนเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยคำพูดใน โรม 10:9-10 เราเห็นว่าหลักการของการสารภาพเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความรอดซึ่งกล่าวว่า “…ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าเป็นองค์พระเยซูคริสต์และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดได้” ลักษณะสำคัญของความรอดที่ได้รับการเปิดใช้งานและกลายเป็นจริง เมื่อคุณทำการสารภาพถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์

ดังนั้นในคริสเตียน ถ้อยคำของคุณ นั่นคือคำสารภาพของคุณ จึงมีความสำคัญมาก พระเยซูเจ้าตรัสไว้ใน มัทธิว 12:37 ว่า “เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” ใน มาระโก 11:23 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” พระองค์ทรงวางสิ่งที่สำคัญมากไว้ในถ้อยคำ

คำสารภาพของคุณสร้างความเป็นจริงขึ้นมา เราสร้างความเป็นจริงใหม่สำหรับวันนี้และอนาคตด้วยถ้อยคำของเรา พระคัมภีร์กล่าวว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน และบอกเราถึงวิธีการที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้น นั่นคือพระองค์ทรงกระทำโดยใช้ถ้อยคำ ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งถ้อยคำที่พูดออกมา พระองค์วางกรอบใหม่และนำระเบียบมาสู่โลกนี้ ซึ่งเป็นมวลที่วุ่นวาย (ปฐมกาล 1:1-6) สิ่งที่พระเจ้าทรงทำไว้ตอนต้นคือการเปิดเผยสำแดงให้เราเห็นถึงที่จะทำให้เกิดระเบียบ ความงามและพระสิริให้แก่ชีวิต สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ของเราผ่านทางถ้อยคำ

วางหลักสูตรแห่งชัยชนะและความสำเร็จของคุณด้วยถ้อยคำของคุณ ทำให้ชีวิตของคุณมีชัยตลอดกาล แม้กระทั่งตอนนี้จงพูดถ้อยคำที่สอดคล้องกับการจัดเตรียมต่าง ๆ ของพระเจ้า แผนการ และจุดประสงค์ของพระองค์ในพระคริสต์ และสิ่งที่คุณพูดจะเกิดขึ้น จงยืนยันว่าสิ่งที่ดีกำลังมาหาคุณและสิ่งที่เต็มไปด้วยพระสิริกำลังเกิดขึ้นกับคุณและรอบตัวคุณ เพราะคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคำของพระเจ้าในปากของฉันมีชัยเมื่อฉันพูดออกมา สิ่งที่ดีกำลังเกิดขึ้นกับฉันและรอบตัวฉันในวันนี้ ถ้อยคำของฉันถูกผสมผสานกับพลังของพระเจ้า สร้างความเป็นจริงใหม่ๆ และเต็มไปด้วยพระสิริ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระเจ้า แผนงาน และจุดประสงค์ของฉันในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:13; ฮีบรู 13:5


Comments are closed