พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2014

เราจะต้องทำเดี๋ยวนี้!
We’ve Got To Do It Now!

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

    ความรอดอยู่ในพระนามของพระเยซูเท่านั้น ศาสนาในโลกบางศาสนาสอนว่าเมื่อความดีของคุณมีมากกว่าความชั่วของคุณ คุณจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า แต่นั่นไม่จริง ความดีนั้นไม่เคยช่วยใครได้ ความเชื่อที่ผิดเช่นนั้นคือเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลที่เราต้องออกไปประกาศจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก ประกาศข่าวประเสริฐผ่านทุกสื่อ ในทุกประเทศ แก่ทุกๆคน เอเฟซัส 2:8-9 กล่าวว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

ศาสนาของโลกนี้อาจสัญญาถึงชีวิตหลังความตาย สันติสุข และอื่นๆอีกมากมาย แต่มันเป็นคำสัญญาที่ผิด เพราะว่าคุณไม่สามารถให้ได้ในสิ่งที่คุณไม่มี มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีชีวิตและความเป็นอมตะสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ (2 ทิโมธี 1:10) พระองค์ผู้เดียวที่สิ้นพระชนม์และจ่ายราคาสำหรับความบาปของมนุษย์ ดังนั้นพระองค์จึงมีสิทธิในการประทานชีวิตนิรันดร์ ในยอห์น 10:10 พระองค์ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลาย (มนุษย์) จะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”

ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (โรม 1:16) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะประกาศข่าวประเสริฐออกไปด้วยความร้อนรนและเร่งรีบอย่างที่สมควรจะเป็น ในมัทธิว 7:13-14 พระเยซูได้เน้นย้ำถึงเหตุผลที่เราจะต้องร้อนรน และเร่งรีบในการประกาศข่าวประเสริฐ “…เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย”

หลายคนในวันนี้ยังอยู่ในความมืดและเดินทางผิดอยู่ ในถนนกว้างซึ่งนำไปสู่ความพินาศ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าได้ส่งเราเพื่อนำข่าวประเสริฐแห่งความรอดออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก เราจะต้องรีบเร่งที่จะไปถึงยังประเทศต่างๆ ในโลกนี้ด้วยข่าวประเสริฐ เป็นความรับผิดชอบของเรา! เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ และเราจะต้องทำเดี๋ยวนี้ นั่นคือความเร่งด่วน นั่นคือการทรงเรียก

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์คือความรอดที่เป็นเหมือนไฟซึ่งเผาไหม้ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ทำให้เป็นที่รู้จักในทุกหนแห่ง นำมนุษย์ออกมาจากความมืดสู่ความสว่างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมิกชนแห่งแสงสว่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 20:9; 2 ทิโมธี 4:2; 2 เปโตร 3:9


Comments are closed