จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2016

เราคือใคร?
Who Are We?
“เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (กาลาเทีย 3:26)

    ในกิจการ 3:25 เมื่อเปโตรกำลังเทศนาให้กับชาวยิว เปโตรพูดกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้น และของพันธสัญญา…” เปโตรกำลังพูดฝ่ายวิญญาณ เขาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะในลักษณะที่พวกเขาเกิดจากภรรยาของผู้เผยพระวจนะ ไม่ใช่ มีความเข้าใจบางอย่างที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เมื่อเปโตรเรียกพวกเขาว่าเป็นลูกหลานของพวกผู้เผยพระวจนะและของพันธสัญญา เขาหมายความว่าลูกหลานของคำสัญญา หรือของพระคำที่ดำรัสไว้

ตอนนี้ถ้าพวกเขาเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะและของพันธสัญญา แล้วพวกเราเป็นใคร? ปัญหาหลักในโลกปัจจุบันคือวิกฤตทางด้านตัวตน หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร พวกเขายังคงมีปัญหากับคำถามที่ว่า ฉันคือใคร? ฉันจะทำอะไรในโลกนี้? ชีวิตของฉันมีความหมายอะไร? ผู้เชื่อมากมายในคริสตจักรยุคแรกไม่ได้ถกเถียงกับเขา (เปโตร) เพราะว่าพวกเขารู้ว่าเปโตรกำลังบอกพวกเขาถึงความจริงเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขา พวกเขาไม่ได้อยู่ในพันธสัญญา พวกเขาคือลูกหลานของพันธสัญญา

คริสเตียนหลายคนยินดีกับความคิดที่ว่าพวกเขาอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า ไม่ใช่! เราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า เราคือลูกหลานของพันธสัญญา นั่นคือตัวตนของเรา เราเป็นผลลัพธ์ของพันธสัญญา กาลาเทีย 3:27-29 กล่าวว่า “เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา”

อาจารย์เปาโลในข้อพระคำตอนต้น บอกให้เรารู้ว่าเราเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเหมือนชาวยิวที่เปโตรได้บอกในจดหมายฝากของเขา ผู้ที่ถูกสร้างใหม่คือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เราเป็นทายาทตามพระสัญญา โรม 8:17 บอกว่า “…ถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์…” นั่นคือผู้ที่เราเป็น นั่นคือตัวตนของเรา! เป็นความจริงปัจจุบัน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร และอะไรเป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ พระคริสต์ทรงอยู่ภายในข้าพเจ้า ในพระองค์ข้าพเจ้ามีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ ผู้ที่สถิตในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ซาตานและโลกนี้อยู่ภายใต้เท้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชีวิตในชัยชนะ สุขภาพ และความรุ่งเรือง และชีวิตของข้าพเจ้ามุ่งไปข้างบนและข้างหน้าเท่านั้น มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 1 ยอห์น 3:1


Comments are closed