วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน

เราครอบครองและปกครองด้วยพระคำ
We Reign And Rule By The Word

“เมื่อคนอื่นตกต่ำ ท่านก็ว่าเป็นเพราะเขาเย่อหยิ่ง แต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด” (โยบ 22:29)

     คริสเตียนเป็นชีวิตของผู้ชนะ เราไม่ได้เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณ ความล้มเหลวนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จนกระทั่งคุณปล่อยให้เกิดขึ้น ตราบใดที่คุณเลือกที่จะชนะ ตราบใดที่คุณเลือกที่จะประสบความสำเร็จ ตราบใดที่คุณเลือกชัยชนะ นั่นคือสิ่งที่เป็นของคุณ

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือการโฟกัสที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำนิรันดร์ของพระองค์ จงเรียนรู้ที่จะมองดูที่พระเจ้าเท่านั้น จงเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น และคุณจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้! เมื่อคุณโฟกัสที่พระองค์และพระคำของพระองค์ คุณจะไม่เห็นเงา คุณเห็นและได้ยินพระองค์เท่านั้น และสิ่งอื่นก็ไม่สำคัญ

ด้วยพระคำในตัวคุณ คุณจะรู้ว่าคุณแตกต่าง และสถานการณ์และสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นผลดีต่อคุณเสมอ นั่นเป็นเพราะคุณว่าคุณพิเศษ คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณไม่ได้มาจากเชื้อสายของมนุษย์ที่ตกต่ำในความบาป นั่นคือมนุษย์ “โลก” คุณเป็น “คนที่ถูกสร้าง” ใหม่ เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) เป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า แต่ถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้ คุณจะต้องทนทุกข์กับสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาต้องทนทุกข์ และดำเนินชีวิตเหมือนคนรับใช้ในขณะที่คุณเป็นกษัตริย์และปุโรหิต และเจ้าชายแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

เมื่อคุณรู้จักพระคำนั้น คุณจะสามารถเดินไปในมรดก สิทธิ และสิทธิพิเศษในพระคริสต์ คุณเพลิดเพลินกับพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่าและทรัพย์สมบัติของพระคริสต์ สิ่งที่ทำให้หลายคนถูกผูกมัดและขัดขวางไม่ให้พวกเขาเดินอยู่ในมรดกที่เปี่ยมด้วยพระสิริในพระคริสต์คือความไม่รู้

จงปฏิเสธที่จะไม่รู้ จงรู้จักข้อพระคัมภีร์ด้วยตัวของคุณเอง จงศึกษาและใคร่ครวญจนกว่าพระคำจะครอบครองในตัวคุณและปลูกฝังแนวคิดใหม่ให้กับคุณโดยไม่คำนึงถึงความท้าทายและความทุกข์ยาก ด้วยวิธีนี้คุณจะตอบสนองด้วยพระคำ และเมื่อคุณตอบสนองด้วยพระคำ คุณก็จะชนะ! นั่นเป็นวิธีที่แชมเปี้ยนของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ พวกเขาดำเนินชีวิตในและโดยพระคำ เราครอบครองและปกครองด้วยพระคำ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำฉันในพระสิริและชัยชนะนิรันดร์เหนือสถานการณ์ของชีวิต ฉันเจริญรุ่งเรืองและมีชัยชนะในพระคริสต์ในตอนนี้และตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; 1 ยอห์น 4:4; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed