พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2017
เราครอบครองกับพระองค์และในพระองค์
We Reign With Him And In Him

“พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาแห่งการปกครองของท่านจากศิโยน ท่านจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของท่านเถิด” (สดุดี 110:2)

    พระเยซูทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ ศีรษะและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทั้งสองก็มีชื่อเดียวกัน ซึ่งก็คือพระคริสต์ โดยการได้รับบัพติสมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์ผ่านทางการบังเกิดใหม่ คุณได้กลายเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ คุณได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ สิ่งที่พระองค์เป็น และผู้ที่พระองค์เป็น เราก็ได้กลายเป็นสิ่งนั้นด้วย

ไม่น่าแปลกใจที่พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) เอเฟซัส 1:22 กล่าวว่า พระเจ้าได้วางทุกสิ่งลงที่ใต้พระบาทของพระองค์ “พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง” ดังนั้นถ้าพระเยซูทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง และเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ เราก็อยู่เหนือทุกสิ่งด้วยเช่นกัน เราครอบครองในพระองค์และกับพระองค์ พระคำกล่าวว่า “…พระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์” (1 โครินธ์ 15:25) นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการครอบครองของพระองค์ในสวรรค์ แต่เป็นในโลกนี้

อิสยาห์ 9:6 กล่าวว่า “…และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน…” สังเกตว่าการปกครองจะอยู่บนบ่าของพระองค์ นั่นคือ พระกายของพระองค์ – คริสตจักร ดังนั้นเมื่อผู้เขียนสดุดีประกาศว่า “พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาแห่งการปกครองของท่านจากศิโยน ท่านจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของท่านเถิด” (สดุดี 110:2) ผ่านทางคริสตจักร – พระกายของพระองค์ที่พระองค์ทรงครอบครองและปกครอง

ในฐานะอัวยวะในพระกายของพระคริสต์ คุณปกครองและครอบครองเป็นตัวแทนของพระองค์ วิวรณ์ 5:10 กล่าวว่า พระองค์ได้ทำให้เราเป็นกษัตริย์และปุโรหิต – เพื่อครอบครองบนโลกนี้ รับเอาที่ของคุณในการปกครอง และปกครองในพระนามของพระเยซูเหนือสถานการณ์ต่างๆ จงปฏิเสธที่จะเจ็บป่วย ล้มละลาย หรือยากจน ปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อ ควบคุมและมีชัยชนะทุกวัน ครอบครองและปกครองในชีวิตในฐานะกษัตริย์อย่างที่คุณเป็น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้ารับเอาทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ชื่นชมในชีวิตแห่งชัยชนะของข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์! ข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่แห่งการปกครอง และครอบครองในพระนามของพระเยซูเหนือสถานการณ์ต่างๆ ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการและอยู่ในการควบคุม มีชัยชนะทุกวัน สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed