อาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2015

เมื่อพระสิริของพระองค์ให้ร่มเงาคุณ
When His Glory Overshadows You

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

    ลูกา 1:35 เน้นย้ำสำหรับเราในเรื่องการปฏิสนธิของพระเยซูในครรภ์ของนางมารีย์ พระคำกล่าวว่า “ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า” พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ร่มเงาเหนือมารีย์และพระเยซูได้ปฏิสนธิในครรภ์ของเธอ

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นของเราได้แสดงให้เห็นถึงภาพที่คล้ายกันเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ บอกเราว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระสิริของพระบิดา พระสิริของพระบิดาในที่นี้หมายถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ร่มเงาเหนือร่างกายที่ “ตาย” ของพระเยซู และชีวิตก็กลับเข้าสู่ร่างของพระองค์ โดยการบังเกิดใหม่ พระวิญญาณองค์เดียวกันนี้ คือพระสิริของพระบิดา เข้ามาพักอาศัยในวิญญาณของคุณ พระองค์สถิตภายในคุณ 1 โครินธ์ 3:16 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน” ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมองหาพระสิริของพระเจ้าจากภายนอกคุณ พระองค์ทรงอยู่ในใจของคุณ

ดังนั้นให้เพลิดเพลินความมั่งมีแห่งพระสิริของพระองค์ สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือมองเข้าไปภายในและติดต่อกับพระสิริในหัวใจของคุณ การนมัสการพระเจ้าเชื่อมต่อคุณกับพระสิรินั้น เมื่อคุณนมัสการพระองค์ผ่านการร้องเพลง คุณเชื่อมต่อปากของคุณด้วยใจของคุณ และวิญญาณของคุณจะเชื่อมต่อกับโลกของพระองค์ สิ่งนั้นจะเชื่อมต่อคุณกับพระสิริในใจของคุณ ทันทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้น ฤทธิ์เดชขององค์ผู้สูงสุดจะมาให้ร่มเงาคุณ และการอัศจรรย์จะตามมา ไม่มีโรคภัย ความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติใดที่จะคงอยู่ในร่างกายของคุณได้เมื่อพระสิริของพระเจ้าให้ร่มเงาเหนือคุณ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระสิริของพระเจ้าสูงขึ้นเหนือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสำแดงพระสิรินั้นในทุกหนแห่ง ฤทธิ์เดช ความงดงาม และความยอดเยี่ยมของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของข้าพเจ้า และผ่านทางข้าพเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ได้รับการสถาปนา และพระคุณและความรักของพระองค์ถูกเปิดเผยแก่มนุษย์ทุกคน วันนี้และตลอดไป ข้าพเจ้าจะสำแดงความดีที่อัศจรรย์และความสมบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเรียกข้าพเจ้าออกมาจากความมืดเข้าสู่สง่าราศีและความดี! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; สุภาษิต 4:23


Comments are closed