อังคาร ที่ 14 มกราคม 2014

เมื่อคุณกล่าวความเชื่อของคุณ การเจิมจะทำงาน
Vocalizing Your Faith Activates The Anointing

“ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล” (1 ซามูเอล 17:46)

    สังเกตการที่ดาวิดอวดอ้างพระเจ้า เขาได้พูดกับโกลิอัทแห่งกาด ยอดนักรบแห่งฟาลิสเตีย ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ดาวิดซึ่งเป็นเด็กหนุ่ม ตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล ความเชื่อของเขาในพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่นั้นได้ให้ความกล้าหาญกับเขาในการพูดกับโกลิอัท แม้ว่าเขายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็ตาม เขามีความมั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อ “ชาวฟาลิสเตียที่ไม่ได้เข้าสุหนัต” อย่างแน่นอน

ก่อนการต่อสู้ของเขากับโกลิอัท ดาวิดได้รับการเจิมผ่านทางผู้เผยพระวจนะซามูเอล ในขณะที่เขาพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อกับโกลิอัท การเจิมได้ถูกใช้และทำให้เขาออกไปโดยปราศจากความกลัวในการต่อสู้กับยักษ์ตนนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนนั้นอย่างรวดเร็ว”

โดยปราศจากความกลัว เขาได้มุ่งตรงเข้าหายักษ์ตนนั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกล่าวความเชื่อของคุณออกไป คุณทำให้การเจิมทำงาน และเมื่อการเจิมได้เข้ามาควบคุม คุณจะพบว่าตัวคุณได้ทำสิ่งที่อยู่นอกเหนือเหตุผลของมนุษย์

ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1 ยอห์น 2:27 กล่าวว่า “แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน…” ในฐานะคริสเตียน เรามีชีวิตแห่งความเชื่อ ฮาบากุก 2:4 กล่าวว่า “…คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” ดังนั้น ในการใช้การเจิมของพระวิญญาณพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ เพื่อการเดินแห่งความเชื่อของคุณจะเกิดผล คุณจะต้องเรียนรู้จักการกล่าวความเชื่อของคุณ

การกล่าวความเชื่อของคุณหมายถึงการอวดอ้างพระเจ้า ยืนยันความเชื่อของคุณในความสามารถของพระองค์ และการที่ความสามารถนั้นได้ทำงานอยู่ภายในคุณ! หมายความถึงการประกาศความประจักษ์แจ้งของคุณในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ภายในคุณ รู้จักและกล่าวว่าคุณมีเพียงพอในความเพียงพอของพระองค์ ประกาศว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์ได้ทำอะไร และพระองค์สร้างให้คุณเป็นใคร!

ใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในคุณแม้ในเวลานี้ โดยการเป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณ และสิ่งที่พระคำได้กล่าวว่าพระองค์สามารถทำได้ผ่านทางคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต! ฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานภายในข้าพเจ้าในวันนี้ เพื่ออวยพรและเปลี่ยนแปลงชีวิต ความชอบธรรมของพระองค์ได้สำแดงออกในถ้อยคำและการกระทำของข้าพเจ้า และโดยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของข้าพเจ้าถูกควบคุมให้เป็นไปตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์สำหรับข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะทุกวัน! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 44:8; โคโลสี 1:29; 2 โครินธ์ 4:7


Comments are closed