เสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2018
เมล็ดของคุณและการรับใช้ของคุณ
Your Seed And Your Service
“ฝ่ายโยเสส ที่อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจ) เป็นพวกเลวี ชาวเกาะไซปรัส มีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก” (กิจการ 4:36-37)

   บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้พบกับคนที่มาพูดกับข้าพเจ้าว่า “ฉันต้องการการเจิม อาจารย์ช่วยวางมือบนฉันได้ไหม” ใช่ คุณอาจได้รับการเจิมผ่านโดยคนของพระเจ้าที่วางมือบนคุณ แต่การเจิมนั้นไม่ได้อยู่อย่างถาวร ในการเชื่อมต่อกับการเจิมหรือพระคุณบางประการอย่างถาวรนั้น มีการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลัง หรือการรับใช้ของการให้ในสิ่งที่พระเจ้าได้อวยพรแก่คุณ

ยกตัวอย่างเช่น โยชูวาได้รับการเจิมจากโมเสส โดยการรับใช้โมเสส (กันดารวิถี 11:28) เช่นเดียวกับเอลีชา เขาได้รับพระวิญญาณเป็นสองเท่าจากผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ผ่านการรับใช้ เขาได้รับการพูดถึงว่าเป็นผู้ “…เป็นผู้ที่เทน้ำใส่มือเอลียาห์” (2 พงศ์กษัตริย์ 3:11) นั่นคือการรับใช้

ในพระคัมภีร์ใหม่ บารนาบัสได้รับการเจิมของอัครทูตและได้รับการเรียกว่าเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจโดยเหล่าอัครทูตเนื่องจากการให้ของเขา พระคำบอกเราถึงการที่เขาได้ขายที่ดินของเขา และนำเงินค่าที่นั้นทั้งหมดมาให้แก่อัครทูต (กิจการ 4:36-37) ผลก็คือ การเจิมได้มาเหนือเขา และเขาได้กลายเป็นอัครทูต

ถ้าคุณปรารถนาการเจิมอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขึ้น มีแนวทางตามพระคำให้ทำตาม แบบที่คุณสามารถเห็นได้จากตัวอย่างบางเหตุการณ์ที่ยกในตอนต้น คุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านทางการรับใช้และผ่านทางการให้ของคุณ เป็นเมล็ดแห่งความเชื่อ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าพเจ้าได้รับการนำโดยสติปัญญาในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทำเพื่อทำพระคุณของพระเจ้าทวีคูณขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเดินในความยอดเยี่ยมของพระเจ้า พระพรที่ประเมินค่าไม่ได้ในวันนี้ เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำพาข้าพระองค์ให้เดินไปและทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9


Comments are closed