เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2018

เพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว
FOCUS ON WHAT HE’S ALREADY DONE

ถ้าพวกที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไร้ความหมาย และพระสัญญาก็เป็นโมฆะ (โรม 4:14)

     มีคนที่คิดว่าพวกเขาควรจะชื่นชมกับพระพรของพระเจ้า เพราะพวกเขา “ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง” ใช่โดยคุณธรรมของความชอบธรรมของเรา เราต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง แต่การคิดว่าพระเจ้าควรจะทำบางสิ่งให้กับคุณ เพราะการงานที่ดีของคุณหมายความว่าคุณกำลังไว้วางใจในการงานของคุณ และพระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง…” (ทิตัส 3:5)

ประการแรกคุณต้องเข้าใจว่าในฐานะคริสเตียน พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณเกินกว่าที่จะวัดได้แล้ว คุณได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) พระองค์ไม่ได้อวยพระพรคุณ เพราะสิ่งที่คุณทำ แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงอวยพระพรคุณก่อนที่คุณจะเกิด ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้ “การงานที่ดีของคุณ” อย่างที่เป็นอยู่จะไม่ทำให้พระองค์ทรงอวยพระพรคุณมากกว่าที่พระองค์ได้ทำไว้แล้ว

ยกตัวอย่างเช่นมีบางคนที่คิดว่าพระเจ้าจะหรือควรจะฟังพวกเขา เพราะว่าพวกเขาอธิษฐานเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญ การอธิษฐานและกิจกรรมฝ่ายวิญญาณอื่น ๆ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องและแนะนำสำหรับคริสเตียนทุกคน แต่อย่าพยายามที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้าด้วยการทำสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่พระองค์ทรงเฝ้าดูและตอบแทนคือความเชื่อของคุณ ไม่ใช่การงาน อย่างไรก็ตามถ้าทำด้วยความเชื่อ การงานของคุณจะยกและส่งเสริมคุณขึ้น

จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรที่คุณต้องการที่ไม่ได้เป็นของคุณแล้วในพระคริสต์ นั่นคือทุกสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของเป็นของคุณ ดังนั้นสมอแห่งความเชื่อของคุณควรจะอยู่ที่สิ่งที่พระคริสต์ได้เสด็จมากระทำ นั่นคือสิ่งที่ควรเป็นพื้นฐานของความเชื่อและถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ ซึ่งควรเป็นพื้นฐานสำหรับความไว้วางใจในพระองค์ ยกตัวอย่างเช่นเหตุผลสำหรับการมีสุขภาพของพระเจ้า, ความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้า และชีวิตแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างล้นเหลือ คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้เป็นของคุณแล้ว เพ่งความสนใจของคุณในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำแล้ว

เมื่อคุณกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อเรื่องสุขภาพ, ความเจริญรุ่งเรือง, ชัยชนะ และพระพรทุกประการของข่าวประเสริฐที่เป็นของคุณในพระคริสต์ ก็ควรจะทำด้วยการตระหนักว่าคุณเป็นใครและถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้เพื่อคุณในพระคริสต์

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ชอบธรรม พระองค์ได้ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้ในวิถีแห่งพระพรของพระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมส่วนของมรดกที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของธรรมิกชนในแผ่นดินแห่งความสว่าง ข้าพระองค์เฉลิมฉลองชีวิตที่งดงามของอำนาจ, ฤทธิ์อำนาจ และชัยชนะที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ข้าพระองค์ยืนยันว่าชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงของพระสิริ, ความเป็นเลิศ และความชอบธรรมของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม2 เปโตร 1:3; 1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed