พุธที่ 17 กรกฎาคม 2013

เพียงกระทำตามพระคำของพระองค์…
Simply Act On His Word…

“แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22)

มัทธิว 14 ได้บอกให้เราทราบถึงเรื่องราวที่สาวกขึ้นเรือข้ามไปอีกฝากของทะเลกาลิลี ก่อนหน้าพระเยซู ในขณะที่อยู่บนเรือนั้น พวกเขาตกใจที่เห็นคนเดินมาหาพวกเขาบนน้ำ และร้องออกมาด้วยความกลัว พระเยซูคือชายคนนั้น และพระองค์พูดทันทีให้เขาหยุดกลัว กล่าวว่า “…ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” (มัทธิว 14:27) แล้วเปโตรจึงตอบไปว่า “…พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์” (มัทธิว 14:28) และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “มาเถิด” (มัทธิว 14:29)
เปโตรจึงก้าวออกมาจากเรือ เดินไปบนน้ำหาพระเยซู เมื่อพระเยซูตรัสว่า “มาเถิด” สาวกคนอื่นๆ สามารถก้าวออกมากับเปโตรไปบนน้ำ แต่มีเพียงเปโตรเท่านั้นที่ก้าวออกมา จินตนาการดูว่าจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมกว่าเพียงใดถ้าได้อ่านว่าสาวกทั้งหมดเดินบนน้ำ!
เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้กับหลายคนในคริสตจักร เมื่อพระคำได้กล่าวออกไป อาจจะเป็นพระคำเกี่ยวกับการรักษาโรค การเงิน หรือเรื่องใดๆก็ตาม มีคนที่ใช้พระคำและตอบสนองด้วยการกระทำเท่านั้นที่จะได้ผลลัพธ์ในชีวิตของพวกเขา มันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆ เช่น “ลุกขึ้น” “เดิน” “มา” หรือคำสั่งให้ถวาย จงปฏิบัติทันที อย่ารอจนกว่าจะมีเสียงดังกึกก้อง หรือเสียงจากสวรรค์ เพียงปฏิบัติตามพระคำนั้น มันอาจจะไม่ได้มาในทางที่น่าตื่นเต้น แต่อย่างไรก็ตามมันมักจะเหนือธรรมชาติเสมอ
ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 19 เมื่อเอลิยาห์ต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้า สิ่งที่ “น่าตื่นเต้น” ไม่ได้มีการสถิตอยู่ของพระเจ้า จนกระทั่งเสียงเบาๆ ที่ตรัสว่า “…เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่” (1 พงศ์กษัตริย์ 19:13) พระคำของพระเจ้า คำสั่ง การนำที่มาถึงคุณเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ปรารถนาเมื่อได้รับการปฏิบัติตาม
ในการมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องกับพระสิริของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนั้น คุณจะต้องตอบสนองต่อพระคำของพระองค์และการนำของพระวิญญาณเสมอ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฝึกฝนวิญญาณของข้าพระองค์ให้เข้าใจในความจริงของอาณาจักรและตอบสนองต่อคำสั่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาถึงข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:22-25


Comments are closed