อาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2013

“…เพิ่มให้กับความเชื่อของคุณ…”
“…Add To Your Faith….”

“เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน และเอาธรรมเพิ่มขันตี เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรม และเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว ก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์ และเกิดผลที่ได้ซาบซึ้งในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:5-8)

    ในการเข้าใจความหมายของคำว่า “เพิ่ม” ที่ใช้ในข้อพระคัมภีร์ตอนบนได้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจะบอกประวัติสั้นๆ เกี่ยวกับคำนี้ ในสมัยของเปโตร มีการแสดงของชาวอาธีเนียหรือชาวกรีกที่แสดงบนเวที โดยทั่วไปแล้วมักจะมีผู้ที่ร่วมกันผลิตอยู่สามหน้าที่ใหญ่ๆ หนึ่งคือผู้เขียนบท คือเขียนเรื่องราวของการแสดง และสองคือผู้ที่ให้เวทีสำหรับการแสดง ส่วนที่สามที่ต้องมีคือ “ผู้สนับสนุน”

คำว่า “ผู้สนับสนุน” มาจากคำในภาษากรีกว่า “choregeo” และมีความหมายว่าผู้จัดหา คือผู้ที่สนับสนุนหรือจัดหาในสิ่งจำเป็นเพื่อให้การแสดงประสบความสำเร็จ นี่คือผู้สนับสนุนด้านการเงิน ดังนั้น เมื่อพระคำกล่าวว่า “เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ” ไม่ได้หมายความว่าเอาสิ่งหนึ่งมาเพิ่มให้อีกสิ่งหนึ่งและทำให้มีสองสิ่ง ไม่ใช่ แต่หมายความว่า “epichoregeo” (ภาษากรีก) “จัดหาอย่างมากมาย” หรือ “สนับสนุน” คุณธรรมให้กับความเชื่อของคุณ สิ่งนี้สำคัญอย่างไร?

พระเจ้าได้ประทานความเชื่อให้กับคุณแล้ว “…กับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) อย่างไรก็ตาม คุณอยู่ที่นี่ในโลก ที่ซึ่งนัยหนึ่ง คือเวทีของคุณ ที่คุณได้แสดงบทบาทของคุณ ตามบท (พระคำของพระเจ้า) ที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องการ “การสนับสนุน” บางอย่างเช่น ความชอบธรรม ความรู้ ขันตี ความเหนี่ยวรั้งตน ธรรม ความรักฉันพี่น้อง และความรักคนทั่วไป เพื่อให้ความเชื่อของคุณเกิดผลและชื่นชมในพระพรทั้งหมดที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคุณในพระคริสต์

เวลานี้ ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเพิ่มให้กับความเชื่อของคุณนั้นอยู่ภายในคุณแล้ว คุณเพียงแต่ต้องขุดลึกลงไปภายในคุณ และนำสิ่งเหล่านั้นออกมา และใช้งาน! การสื่อสารความเชื่อของคุณ ชีวิตแห่งความเชื่อของคุณ จะเกิดผลเมื่อคุณตระหนักว่าความเชื่อนั้นอยู่ภายในคุณ และนำออกมาใช้ในชีวิตของคุณ (ฟิเลโมน 1:6)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งเป็นชีวิตของข้าพระองค์ พระคำครอบครองความคิด การกระทำ และคำพูดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำให้ความเชื่อแห่งชัยชนะของข้าพระองค์เติบโตขึ้น และข้าพระองค์เกิดผลในการดีทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:3; ฟิเลโมน 1:6


Comments are closed