จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2017
เพิ่มพูนและทวีคูณโดยพระคำ
Growing And Multiplying By The Word

“การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้น..”. (กิจการ 6:7)

    ถ้าคุณศึกษาส่วนในข้อพระคำตอนต้นในบริบท คุณจะตระหนักว่าพระคำไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นโดยปราศจากสาวก ในตอนนั้นทุกสิ่งที่พวกเขามีคือคำพูดที่พูดกัน พวกเขาไม่ได้มีจดหมายฝากหรือพระคำที่เขียนเกี่ยวกับพระเยซู พวกเขาไปในทุกที่เพื่อเทศนาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น ดังนั้นพระคำจึงเจริญขึ้นเพราะว่าพวกเขามีจำนวนมากขึ้น พระคำออกไปในท่ามกลางพวกเขา และทุกคนที่พยายามจะข่มเหงเขาก็ได้ข่มเหงพระคำ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสจากสวรรค์เมื่อเซาโลแห่งเมืองทาร์ซัสกำลังข่มเหงคริสตจักร (กิจการ 9:4,5)

ในกิจการ 12:24 มีดีกว่านั้น “แต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไป” เราได้อ่านพบว่าพระคำของพระเจ้าเจริญขึ้น จะต้องมีการเพิ่มพูนและการทวีคูณด้วยเช่นกัน จินตนาการว่าในฐานะของศิษยาภิบาล คริสตจักรของคุณกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น และเมื่อพระเจ้าตรัสกับคุณว่า “เจ้าจะต้องเคลื่อนสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เจ้าจะต้องเติบโต” สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? จะเกิดขึ้นได้ก็โดยพระคำ “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด” (1 เปโตร 2:2) 2 เปโตร 3:18 กล่าวอีกว่า “แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา…”

มีคนที่มาโบสถ์เพราะว่าเขาชอบเพลงในโบสถ์ นั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่จนกว่าพระคำของพระเจ้าจะกลายเป็นเหตุผลที่คนมาที่โบสถ์ ก็จะยังไม่มีการเติบโต พระเยซูตรัสไว้ว่าผู้ที่รับประทานพระคำของพระองค์ก็เป็นเหมือนกับบ้านที่สร้างขึ้นบนศิลา เมื่อน้ำไหลเชี่ยวและลมแรงที่พัดใส่ บ้านนั้นก็ยังตั้งมั่นคง

สร้างชีวิตของคุณบนพระคำและคุณจะไม่หวั่นไหว คุณจะเติบโตขึ้น ก้าวหน้าและทวีคูณ เมื่อคุณทวีคูณ คุณจะเพิ่มการเติบโต พระคำกล่าวว่า “พระวจนะของพระเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอานุภาพยิ่ง” (กิจการ 19:20) ในระดับนี้ คุณจะไม่เพียงแต่ทวีคูณเท่านั้น คุณจะมีชัยชนะด้วย คุณจะไม่อธิษฐานต่อสู้กับความท้าทาย แต่สิ่งเหล่านั้นจะสลายไปต่อหน้าคุณ คุณจะไม่มีความกลัวต่อการข่มเหงและวิกฤตการณ์อีกต่อไป พระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณมีชัยชนะอย่างล้นเหลือ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระคำของพระเจ้ามีชีวิตภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้าและเกิดผลในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้าผ่านทางพระคำ ข้าพเจ้ากำลังเติบโตขึ้นเหมือนกับต้นไม้ ชุ่มชื้นและเขียวขจีเหมือนสวนที่ได้รับการรดน้ำเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าเกิดผลแห่งความชอบธรรม และทำให้พระบิดาพอพระทัยในทุกสิ่ง สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:23; โคโลสี 3:16; สดุดี 92:12-13


Comments are closed