ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2015

เพิ่มพูนพระสิริของพระองค์ในชีวิตของคุณ
Increasing His Glory On Your Life

“และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า” (โคโลสี 3:10)

    เมื่อคุณรับพระคำของพระเจ้าเข้าสู่วิญญาณของคุณเพื่อความรอด พระคำได้เข้ามาอยู่ภายในคุณ และพระสิริแห่งพระคำของพระเจ้าได้เข้ามาในวิญญาณของคุณ ในขณะที่คุณศึกษาและภาวนาพระคำของพระเจ้า เพื่อให้พระสิริเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณ ลูกทุกคนของพระเจ้ามีขนาดของพระสิริของพระคำของพระเจ้า แต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะสำแดงพระสิรินั้นในโลกของคุณหรือไม่ ดำเนินชีวิตในพระสิรินั้นทุกวันและให้พระสิรินั้นแสดงออกในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องให้พระคำของพระเจ้าอยู่ภายในคุณอย่างมาก (โคโลสี 3:16) เพราะว่าพระสิรินั้นอยู่ในพระคำ

สิ่งที่เราได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นบอกให้เรารู้ว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ฟื้นฟู ขัดใหม่ และเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านทางความรู้ถึงพระคำของพระเจ้า คำว่า “ความรู้” ในภาษากรีกคือคำว่า “epignosis” ซึ่งเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ถึงพระเจ้า ดังนั้นยิ่งคุณมีความรู้ถึงพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด พระสิริของพระองค์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณเท่านั้น! ทันใดนั้น คุณจะค้นพบว่าการเจิมในชีวิตของคุณ และพระคุณของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณเพิ่มพูนขึ้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณได้รับการเพิ่มพูน

โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” นั่นหมายความว่าคุณควรมีพระคำของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ในวิญญาณของคุณ ในขณะที่คุณศึกษาพระคำ ภาวนาพระคำนั้นและให้พระคำประทานความคิดใหม่แก่คุณ! พระคำจะทำให้ชีวิตของคุณมีพระสิริมากยิ่งขึ้น

คุณมีพระสิริของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ แต่คุณสามารถเพิ่มพูนพระสิรินั้นได้ สามารถทำให้แข็งแรงขึ้นได้ และทำให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อคุณเพิ่มพูนความรู้ถึงพระคำ “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยซาบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยินดีและประโยชน์ของการศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์ พระสิริในพระคำของพระองค์ถูกเปิดเผยและสำแดงในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อพระคำเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ ทำให้พระคุณและสันติสุขของพระองค์ทวีคูณขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ นำพาความโปรดปรานและพระพรมาสู่ข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:9, 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed