จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2014

เพิ่มพูนคลังแห่งพระคำของคุณ!
Improve Your Word-bank!

“บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น” (สุภาษิต 4:20-22)

    ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณควรจะเป็นการที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ผ่านทางพระคำของพระองค์ เพราะว่านั่นคือที่อยู่ของพระสิริ โดยพระคำของพระเจ้า คุณสามารถเป็นได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ มีทุกสิ่งที่คุณปรารถนา และสามารถทำทุกสิ่งที่ใจของคุณต้องการทำให้สำเร็จ จงร้อนรนเกี่ยวกับพระคำ ให้วิญญาณของคุณเต็มล้นด้วยความรู้แห่งพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ

เมื่อพระคำเพิ่มพูนอย่างมากในวิญญาณของคุณ ก็จะมีหลักฐานในชีวิตของคุณ คุณจะกล่าวพระคำและไม่ใช่ความกลัว ความขาดแคลน ความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย หรือความล้มเหลว ประโยชน์ที่คุณได้รับผ่านทางพระคำจะเป็นที่พระจักษ์แก่คนทั่วไป (1 ทิโมธี 4:15)

พระคำของพระเจ้าคือสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างชีวิตของคุณ ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคุณในทางของพระเจ้า หาสื่อที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยคุณให้โตขึ้นฝ่ายวิญญาณ นำสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่วิญญาณของคุณ การภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นในวิญญาณของคุณ และประทานแนวความคิดแห่งผู้ชนะแก่คุณ

บางครั้ง เมื่อคุณพูดพระคำของพระเจ้า คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความสำเร็จ ชัยชนะ และการครอบครองภายในวิญญาณของคุณ นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ เมื่อคุณกล่าวพระคำของพระเจ้าออกมา คุณได้เข้าสู่โลกแห่งพระสิริ โลกแห่งความเป็นไปได้อันไม่จำกัด ทันใดนั้น คุณจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วคุณได้เอาชนะทุกสิ่ง ทั้งโลกนั้นเล็กลงสำหรับคุณ กล่าวพระคำอย่างต่อเนื่อง และพระสิริของพระเจ้าจะเพิ่มพูนขึ้นในวิญญาณของคุณ เพราะว่าพระสิรินั้นอยู่ในพระคำ

คุณสามารถดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างดีที่สุดโดยผ่านทางความรู้และการใช้พระคำของพระเจ้า คุณจะได้รับความสำเร็จและชัยชนะ และครอบครองอย่างสมบูรณ์แบบในชีวิตถ้าคุณใช้เวลาในการพัฒนาคลังแห่งพระคำของคุณ โดยการศึกษาและภาวนาพระคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีประสบการณ์การเพิ่มพูนแห่งพระสิริ ในขณะที่ข้าพเจ้ากล่าวพระคำเหนือชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้! ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระคำของพระเจ้า และการเปิดเผยแห่งความรักของพระองค์ ในขณะที่ชีวิตของข้าพเจ้าคือคำพยานถึงพระคุณและความดีของพระองค์! ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในสันติสุข ความก้าวหน้า ความเพิ่มพูน ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:22-25; โยชูวา 1:8


Comments are closed