จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2013

เป็น “ผู้เชี่ยวชาญในพระคำ!”
Be A “Word-specialist!”

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

ข้าพเจ้าตัดสินใจเมื่อนานมาแล้วว่าจะเป็นผู้เชื่ยวชาญในพระคำของพระเจ้า และข้าพเจ้าอยากหนุนใจคุณให้ทำเช่นเดียวกัน ไม่ว่าคุณมีความชำนาญในด้านไหนก็ตาม ทำให้แน่ใจว่าคุณเป็น “ผู้เชี่ยวชาญในพระคำ” ทำความรู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านการศึกษาอย่างตั้งใจในพระวจนะคำ ให้พระคำของพระองค์ดำรงอยู่ภายในคุณอย่างเต็มล้นในสติปัญญา (โคโลสี 3:16) ท่องจำและพูดข้อพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อชีวิตของคุณถูกกำหนดโดยพระคำ พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี”
ไม่น่าแปลกที่เราได้รับคำแนะนำใน 2 ทิโมธี 2:15 ให้ศึกษาพระคำ “จงหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง” นี่หมายถึงการที่จะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญในพระคำ” ผู้ที่ศึกษาเพื่อรู้และใช้พระคำอย่างถูกต้อง
พระคำของพระเจ้า (พระคัมภีร์) เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ เพราะว่าได้บันทึกการสำแดงของธรรมชาติ แผนการ และพระลักษณะของพระเจ้า เป็นคู่มือของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเต็มด้วยสง่าราศี และสมควรได้รับการศึกษาและความสนใจอย่างจดจ่อ เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ จงทำมันอย่างใคร่ครวญภาวนา และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่องแสงสว่างในวิญญาณของคุณด้วยการเปิดเผยอย่างอัศจรรย์
สังเกตใน 2 ทิโมธี 2:15 เปาโลได้แนะนำทิโมธีให้ “ศึกษา” แทนที่จะเพียงแค่ “อ่าน” การศึกษาพระคัมภีร์ควรเป็นการกระทำที่มีความพยายาม ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำคัญที่สุดคือการที่คุณภาวนาพระคำในขณะที่คุณศึกษา ให้พระคำไหลเข้าสู่วิญญาณของคุณ พูดพระคำนั้นออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งพระคำได้ครอบครองความคิดของคุณ พระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณและในปากของคุณจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่พระคำได้บอกไว้ นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นในการทำให้สำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าต้องการสำหรับคุณ และมีประสบการณ์ในการซึมซับของพระเจ้าที่จะทำให้คุณเป็นที่น่าตื่นตะลึงในโลกของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระคำของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ เพื่อจุดประกาย ประทานกำลัง และกำหนดข้าพระองค์สำหรับชีวิตแห่งสง่าราศีในพระคริสต์ ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับพระพรมากมาย และเพิ่มขึ้นในวันนี้ เมื่อข้าพระองค์ทำตามพระคำ เกิดผลดีในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 55:10-11; 2 ทิโมธี 3:15-16


Comments are closed