วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019

เป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก
Independent Of External Forces

“ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่” (ฟิลิปปี 4:11)

     คำว่า “พอใจ” ในข้อพระคัมภีร์หลักของเรามาจากภาษากรีกของคำว่า “เอาตาร์เคส” (Autarkes) ซึ่งเป็นที่มาคำว่า “Autarchy” ในภาษาอังกฤษ การปกครองแบบสมบูรณาธิปไตยเป็นนโยบายความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจจากอิทธิพลภายนอก นั่นคือเป็นแบบพอเพียงในตัวเอง

ใน 2 โครินธ์ 9:8 (ฉบับ AMPC) เราเห็นว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะเดินในระดับความพอเพียงในตนเองนี้ ซึ่งกล่าวว่า “และพระเจ้าสามารถทำให้พระคุณทุกอย่าง (ความโปรดปรานและพระพรฝ่ายโลกทุกประการ) มาถึงคุณอย่างล้นเหลือเพื่อคุณจะพอเพียงในตนเองเสมอและภายใต้ทุกสถานการณ์ [มีเพียงพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน และได้รับการตกแต่งอย่างมากมายสำหรับงานที่ดีทุกอย่างและการบริจาคเพื่อการกุศล]”

นี่เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะยอมรับ เชื่อ และเข้าใจเมื่อคุณรู้จริงๆว่าคริสเตียนคือใคร นั่นคือเขาเป็นผู้ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ และพระคริสต์เป็นทุกสิ่ง เมื่อคุณมีพระคริสต์ คุณก็เต็ม นั่นคือคุณได้มาถึงแล้ว คุณมีทุกอย่าง แต่มีคนไม่มากนักที่มาถึงความเข้าใจนี้

ฉันพบข้อพระคัมภีร์ข้างบนตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มและตัดสินใจให้เป็นจริงในชีวิตของฉัน ฉันเลือกที่จะเดินในแสงสว่างของข้อนี้ และสิ่งนี้ก็เป็นชีวิตของฉันนับตั้งแต่นั้นมา จงตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรและความอุดมสมบูรณ์ เพราะนั่นเป็นชีวิตที่พระเจ้ามอบให้แก่คุณในพระคริสต์

จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้สถานการณ์ในชีวิตกำหนดการตอบสนองของคุณ จงดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า จงเป็นอิสระจากสถานการณ์อย่างสมบูรณ์จนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะอยู่ข้างบนสุดเสมอ คุณได้กลายเป็นโอเอซิสแห่งความรักในโลกที่มีปัญหา อาจมีความโกลาหลได้ทุกที่ แต่คุณก็ไม่หวั่นไหว แต่เจริญก้าวหน้าและก้าวไปข้างหน้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ประทานทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและในทางของพระเจ้าให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ขาดแคลนหรือต้องการอะไรที่ดี เพราะว่าโลกนี้เป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แน่วแน่และไม่หวั่นไหว ทุ่มเทในงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพระองค์แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมนุษย์ภายในของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ชนะตลอดเวลา ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33; โรม 8:35-39; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed