อาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2016

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดา
In Union With The Father

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)

    ในการนมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงนั้นหมายถึงการนมัสการพระองค์จากภายในวิญาณของคุณ และตามพระคำของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ใครจะสามารถนมัสการหรือรับใช้พระเจ้าด้วยวิญญาณของเขา วิญญาณนั้นจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาก่อน พระเยซูตรัสว่า “…พระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” ทำไมพระบิดาถึงแสวงหาเช่นนั้น

การนมัสการที่แท้จริงคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดา เป็นสิ่งที่มากกว่าการร้องเพลงหรือคำอธิษฐาน เป็นการสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณ ในขณะที่วิญญาณของคุณสื่อสารกับพระองค์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางครั้ง ในการนมัสการ คุณจึงมีประสบการณ์การเคลื่อนย้ายฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ประสบการณ์ความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้

พระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณมีชีวิต และรับใช้พระองค์จากวิญญาณของคุณ คุณไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยสมองหรือความคิดของคุณได้ คุณไม่สามารถรับใช้พระองค์ด้วยความรู้สึกของคุณได้ ในโรม 1:9 เปาโลประกาศว่า “เพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้น ทรงเป็นพยานของข้าพเจ้า…” คุณรับใช้พระเจ้าด้วยวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณคือที่ซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่ แสงสว่างของพระองค์อยู่ในวิญญาณของคุณ ดังนั้นจงรับใช้พระองค์ด้วยวิญญาณของคุณ โดยการดำเนินชีวิตในพระคำ และผ่านทางพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ฉวยโอกาสของการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระวิญญาณของพระองค์ และข้าพระองค์มีความยินดีและมีประสบการณ์กับการสามัคคีธรรมและการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในสง่าราศีที่มากขึ้นเรื่อยๆ ข้าพระองค์เต็มด้วยกำลัง ความกล้าหาญ และชีวิตของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:17; ฟีลิปปี 3:3; 1 โครินธ์ 12:13


Comments are closed