จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2017
เป็นหลักการที่เกิดผล
It’s The Principle That Works
“ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า“องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว ใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า?” (ฮีบรู 13:5-6)

    ในข้อพระคำตอนต้น พระวิญญาณได้ให้คำปรึกษาที่สำคัญในตอนเริ่มต้นของข้อที่ห้า พระองค์กล่าวว่าอย่าให้เราเป็นคนเห็นแก่เงิน และพอใจในสิ่งที่เรามี พระองค์สามารถหยุดที่นี่ได้ แต่พระองค์ไม่หยุด พระองค์กล่าวต่อไปถึงเหตุผลที่พระองค์ได้กล่าวเช่นนั้นในตอนแรก ซึ่งเราได้พบในตอนท้ายของข้อที่ห้า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย”

อีกครั้งหนึ่ง พระองค์สามารถหยุดตรงนี้ก็ได้ และนั่นอาจหมายความว่าพระองค์ต้องการให้เราเห็นพระสัญญา ซึ่งก็คงเป็นเรื่องดี แต่พระองค์ยังกล่าวต่อในข้อถัดไปและเปิดเผยบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า พระองค์ตรัสว่า เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า“องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว ใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า” นั่นเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง! นี่ไม่ได้เป็นเพียงพระสัญญาอีกต่อไป หลักการได้ถูกเปิดเผย พระองค์ให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของหลักการ ซึ่งหลักการก็คือว่า “พระเจ้าตรัสว่า…ฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…”

พระเจ้าได้ให้พระคำของพระองค์แก่เรา เพื่อที่คุณจะสามารถพูดบางสิ่งด้วยความมั่นใจตอบกลับและในความเห็นพ้องกับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ พระสัญญาไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ หลักการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และหลักการไม่ได้มาถึงการเกิดผล จนกกว่าคุณจะลงมือปฏิบัติ

ในการใช้หลักการนี้ คุณไม่ได้เพียงแต่ “พูดตาม” สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัส ข้อพระคำตอนต้นไม่ได้กล่าวว่า “พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” ฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” ไม่ใช่! พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้พูดซ้ำกลับไป พูดในสิ่งที่สอดคล้องกัน หมายถึงการตอบสนองด้วยความเชื่อส่วนตัวของคุณต่อพระคำ บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้อง และความมั่นใจในสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ นั่นหมายความตอบสนองในสิ่งที่สอดคล้องในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ นั่นคือหลักการ และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์มีประสบการณ์ของพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์ยืนยันพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ และผู้ชนะเสมอ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นแหล่งทรัพยากรณ์ของข้าพระองค์ ความสามารถของข้าพระองค์ และความเพียงพอของข้าพระองค์
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:13; มาระโก 11:23


Comments are closed