เสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2015

…เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง!
…It’s Part of The Deal!

“อย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์ แต่จงมีส่วนในการยากลำบาก เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า” (2 ทิโมธี 1:8)

    บางคนมีความอับอายในพระเยซูคริสต์และในพวกเราที่เป็นผู้รับใช้ประกาศข่าวประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเราถูกตำหนิ เมื่อคนดูถูกเราและกล่าวหาเราและข่าวประเสริฐ คุณรู้สึกอย่างไร? คุณรู้สึกอับอายและหวังว่าไม่เคยมีส่วนร่วมกับเราหรือเปล่า? นี่คือสถานการณ์ที่เปาโลเคยพบเจอ เขาถูกคุมขังเนื่องจากประกาศข่าวประเสริฐ และจากในเรือนจำนั้น เขาเขียนจดหมายถึงทิโมธีลูกศิษย์ของเขา กล่าวว่า “อย่าละอายในเรา”

คุณสามารถจินตนาการถึงสิ่งเลวร้ายมากมายที่อาจถูกกล่าวถึงเปาโลขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่นั้น มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าข้อกล่าวหาคืออะไร แต่เขาก็บอกกับทิโมธีว่า “อย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์ แต่จงมีส่วนในการยากลำบาก เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า” (2 ทิโมธี 1:8) มีความสุขและการเติมเต็มที่คุณได้รับจากการถูกข่มเหงเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ 2 ทิโมธี 3:12 กล่าวว่า “แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง”

การข่มเหงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง เป็นส่วนหนึ่งของพระพรในการประกาศข่าวประเสริฐ พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 5:11-12 “เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน”

ความเชื่อมั่นนี้ได้ทำให้เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด…” (โรม 1:16) ไม่ควรที่จะมีสิ่งใดที่ใครสามารถพูดหรือทำ จะทำให้คุณละอายต่อพระคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์ ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยรอด ยกชู และอวยพรมนุษย์ทุกคน! ดังนั้นอย่าละอายในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ประกาศด้วยความกล้าหาญ และเป็นพยานอยู่เสมอถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์มีความกล้าหาญเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ ข้อความเดียวที่จะสามารถช่วยคนบาปให้รอดได้ และนำพวกเขาออกจาความมืดเข้าสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรม ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ประกาศพระคุณแก่คนที่ยังไม่เชื่อทุกคนรอบข้างข้าพระองค์ และนำพวกเขาเข้าสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:44; 1 โครินธ์ 1:18


Comments are closed