อังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2014

เป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณ…ไม่ใช่จิตใจ!
It’s Of The Spirit…Not The Mind!

“พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24) (แปลจากภาษาอังกฤษ)

    1 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ” นี่เป็นเพราะว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นมากกว่าความรู้สึก! การขาดความเข้าใจในความจริงนี้ทำให้หลายคนมีประสบการณ์กับความไม่พอใจในเส้นทางความเชื่อของพวกเขา พระเจ้าติดต่อกับวิญญาณของคุณ ไม่ใช่จิตใจของคุณ เป็นการตอบสนองด้วยวิญญาณของมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส

ประสาทสัมผัสไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรู้ถึงพระเจ้า เราเดินกับพระองค์จากวิญญาณของเรา เรารับใช้พระองค์ด้วยวิญญาณของเรา และเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณผ่านทางพระวิญญาณ จิตใจของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้น มีเพียงวิญญาณของเราที่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ และเมื่อนั้น บนพื้นฐานของความสัมพันธ์นั้น เรากำหนดจิตใจของเราจากวิญญาณของเราให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควบคุมประสาทสัมผัสของเราเพื่อทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์

นั่นหมายความว่า คุณลักษณะที่เราแสดงออกภายนอกนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแห่งวิญญาณของเราเสมอ คือตัวตนภายในของเรา

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องการพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะนำเราจากภายใน พระองค์เพียงผู้เดียวที่สามารถเข้าไปลึกภายในธรรมชาติของมนุษย์เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าต้องการในเรา เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเติบโตและการพัฒนา จากระดับแห่งพระสิริหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง พระองค์เพียงผู้เดียวที่สามารถนำความคิดของเราให้คิดถึงพระเจ้าได้ คิดเหมือนพระเจ้า และคิดจากพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ และคิดเหมือนพระองค์และเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองของพระองค์ และไม่เพียงแต่จากจุดยืนทางธรรมชาติเท่านั้น เมื่อข้าพระองค์เดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับการเติบโตเหนือธรรมชาติจากพระสิริสู่พระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: โรม 12:2; เอเฟซัส 4:23-24


Comments are closed