พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014

เป็นวิญญาณองค์เดียวกัน…
It’s The Same Spirit…

“แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย” (โรม 8:11)

    ถ้าหากคุณบังเกิดใหม่แล้ว จงชื่นชมยินดีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินอยู่ ไม่เพียงแต่อยู่กับคุณเท่านั้น แต่อยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นผู้ปลอบประโลม ที่ปรึกษา ผู้ช่วย ผู้วิงวอน ผู้ช่วยเหลือ ผู้เสริมกำลัง และผู้เตรียมพร้อมอยู่ โดยมีพระองค์ในชีวิตของคุณ ความสำเร็จได้รับการรับรองแล้ว พระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำฤทธิ์เดชของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของคุณเพื่อให้เกิดผลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ พระองค์ยังทรงสอนพระคำแก่คุณ เพื่อคุณจะสามารถรู้ถึงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์สำหรับชีวิตของคุณและดำเนินชีวิตในนั้น

ไม่ควรมีใครที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วดำเนินชีวิตที่ธรรมดา ลองคิดดู พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คุณได้รับคือพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทำงานในดาวิดเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับสิงโตและหมี และฆ่าสัตว์ร้ายทั้งสองตัวด้วยมือเปล่า (1 ซามูเอล 17:34-35) พระองค์ประทานความสามารถแก่เขาในการเอาชนะยักษ์โกลิอัท ซึ่งเป็นนักรบที่เก่งที่สุดของชาวฟิลิสเตีย

อีกครั้ง พระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ภายในคุณในวันนี้ คือผู้ที่ทำงานภายในโมเสส โยชูวา เอลียาห์ เอลีชา ซาโลมอน และพระเยซูคริสต์ กิจการอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทำงานผ่านทางผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้น แต่ถูกบันทึกไว้เพื่อให้เราเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา เรื่องราวเหล่านั้นบอกให้คุณรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถทำงานในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกัน ถ้าคุณยอมจำนนต่อพระองค์ ผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนไม่ได้มีพระวิญญาณเต็มล้นภายในเขา เพราะว่าพวกเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่ สิ่งนี้ทำให้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณควรจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติมากกว่าเนื่องจากพระวิญญาณทรงสถิตภายในคุณ!

ผู้ที่สถิตภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าและมีฤทธิ์เดชมากกว่าพลังอำนาจใดๆ ในโลกนี้! พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่อยู่เงียบๆ ภายในคุณ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ภายในคุณในวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ข้าพระองค์ สถิตในข้าพระองค์อย่างเต็มขนาด ประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คือผู้มีชัยชนะในพระเยซูคริสต์ มีชีวิตที่พิเศษในความยอดเยี่ยมซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:17; 1 ยอห์น 2:27


Comments are closed