เสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2016

เป็นมากกว่าศาสนา
More Than A Religious Cliché

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 12:7)

    มีคนที่พูดเรื่อง “ดี” เกี่ยวกับเราซึ่งเป็นคริสเตียน พวกเขาบอกเราว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก เป็นเรื่องดีที่พวกเขาพูดในด้านดีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ แต่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาเลย และตราบใดที่หลายคนคิดว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนา พวกเขาได้ขาดพระพรและผลกระทบของชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ซึ่งเราได้ถูกเรียกให้มี

พระคัมภีร์ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนา เหตุผลที่หลายคนบอกว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาก็เพราะว่ากิจกรรมในศาสนาคริสต์นั้นสอดคล้องกับศาสนา อาจมีศาสนาในศาสนาคริสต์ ยากอบ 1:27 บอกกับเราว่า “ธัมมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก”

แต่นี่ไม่ได้ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีห้องครัวในบ้านของคุณ นั่นไม่ได้ทำให้ทั้งบ้านของคุณเป็นห้องครัว ในศานา มนุษย์กำลังแสวงหา “พระเจ้า” เขาต้องการรับใช้และติดต่อกับ “พระเจ้า” เพราะว่าเขาเชื่อว่ามีพระเจ้า ดังนั้นเขาจึงต้องการอธิษฐานและนมัสการ “พระเจ้า” นั้น ดังนั้นในการทำตามความฝันของเขาในการรับใช้ “พระเจ้า” ไม่ว่า “พระเจ้านั้น” เป็นอะไร เขาทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย นั่นคือศาสนา

ความแตกต่างในศาสนาคริสต์คือพระเยซู เป็นชีวิตของพระองค์ที่ได้แสดงออกให้เห็น ดังนั้นแทนที่มนุษย์จะแสวงหาพระเจ้า พวกเขาสามารถมีความใกล้ชิดกับพระเจ้า นั่นคือการเป็นคริสเตียน เป็นชีวิตของพระคริสต์ในมนุษย์

ตอนนี้เมื่อเรากล่าวว่า “ศาสนาคริสต์คือชีวิตของพระคริสต์ในบุคคล” นี่ไม่ใช่เป็นเพียงคำทางศาสนาทั่วไป และไม่ใช่เป็นเพียงวิธีที่เราทำสิ่งต่างๆ ไม่ใช่! เรากำลังพูดถึงการแสดงออกความเป็นพระเจ้าในร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นภาชนะ และสำแดงให้เห็นชีวิตพระคริสต์ในร่างกายมนุษย์ โดยมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนนี้จะทำให้คุณมีชีวิตแห่งชัยชนะในทุกวัน เพราะว่าคุณได้รู้ว่าผู้ที่อยู่ภายในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความจริงแห่งชีวิตของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ได้ทำลายความตายและนำชีวิตและชีวิตนิรันดร์ให้เป็นความสว่างผ่านทางข่าวประเสริฐ เวลานี้ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งความยินดี และชีวิตแห่งสง่าราศีในพระคริสต์ ชีวิตแห่งชัยชนะที่สมบูรณ์ มีชัยชนะและการครอบครองเหนือซาตานและสถานการณ์รอบข้าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 1 ยอห์น 5:5


Comments are closed