อังคาร ที่ 16 กันยายน 2014

เป็นพยาน!
Testify!

“เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” (วิวรณ์ 12:11)

    ในฐานะคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเป็นพยานถึงความดีของพระเจ้าและชัยชนะของพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นผ่านทางคุณ ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “…เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” (วิวรณ์ 12:11) เรียนรู้จักที่จะเป็นพยานอยู่เสมอ! ให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณสัมผัสถึงผลกระทบของคำพยานของคุณ เป็นพยานถึงฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้า เป็นพยานถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่คุณได้มีประสบการณ์ในชีวิตส่วนตัวของคุณ

เหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องเป็นพยานอยู่เสมอก็เพราะว่า ไม่ใช่มารร้ายทั้งหมดแห่งความมืดรู้จักคุณ แน่นอนพวกมันรู้ว่าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่พวกมันไม่รู้จักบุคลิกของคุณ ดังนั้นพวกมันจะทดสอบคุณให้รู้ว่าคุณมีความกลัวหรือไม่ พวกมันต้องการจะทดสอบคุณว่าคุณได้รับการฝึกฝนแล้วหรือไม่ ดังนั้นเมื่อคุณไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ สิ่งแรกที่คุณควรทำก็คือเริ่มต้นที่จะเป็นพยาน เป็นพยานถึงการทำงานของพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ เป็นพยานถึงชัยชนะแห่งความเชื่อของคุณ

เมื่อคุณเป็นพยาน มารร้ายที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ยินถ้อยคำของคุณและเริ่มต้นส่งข้อมูลของคุณไปยังมารตัวอื่นๆ ไม่นานนักพวกมันจะระวังที่จะทดลองคุณหรือใครก็ตามที่ติดต่อกับคุณ คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามารร้ายเป็นพวกที่หยิ่งและไม่ชอบที่จะถูกดูถูก ดังนั้นพวกมันจะพยายามอยู่ห่างจากคุณ

อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณไม่เป็นพยาน พวกมันก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ทำอะไรกับชีวิตของคุณบ้าง และพวกมันก็จะอยู่รอบข้างพยายามที่จะโจมตีคุณด้วยศรเพลิง บางทีอาจเป็นรูปแบบของไข้หวัด หรืออาการปวดหัว หรือแม้แต่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในที่ทำงาน เพราะว่ามันไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร แต่เมื่อพวกมันรู้มันจะถอยออกไป ดังนั้นจงไวในการแบ่งปันคำพยานของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและความรอดของข้าพเจ้า พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะและมากกว่าผู้มีชัย! ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า สิ่งยิ่งใหญ่ได้ถูกกล่าวถึงผ่านทางข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 27:1-2


Comments are closed