อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2017
เป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเต็มด้วยฤทธิ์เดช
Faithful And Empowered Witnesses

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

    ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้สั่งให้เราออกไปในโลกนี้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน เราคือพยานที่สัตย์ซื่อและเต็มด้วยฤทธิ์เดช คุณสามารถพูดเหมือนเปาโลว่า “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้ จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์” (1 ทิโมธี 1:12) ชีวิตของคุณในฐานะคริสเตียนจะต้องเป็นพยานถึงความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้า และปรนนิบัติข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกของคุณและในพื้นที่ห่างไกลออกไป

คุณได้รับฤทธิ์เดชที่จะเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเกิดผลเพื่อพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทำให้คุณเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐที่มีความสามารถ (2 โครินธ์ 3:6) หนึ่งในหลักฐานที่สำคัญที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานภายในชีวิตของคุณคือการนำวิญญาณ การประกาศที่มีพลัง! ในพระคำเมื่อใดที่ผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะประกาศและสอนพระคำด้วยใจกล้าหาญ ทำให้เกิดการกลับใจใหม่ในหมู่คนบาป ยกตัวอย่างเช่น เปโตรประกาศข่าวประเสริฐและมีคนกลับใจสามพันคนในวันเดียว “คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน” (กิจการ 2:41)

พระคริสต์ได้มา และนำเอาความรอดมาสู่โลกนี้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ และนำข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก ข่าวประเสริฐได้ถูกมอบให้เรารับผิดชอบ และหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินถึงข่าวประเสริฐ นอกจากจะได้ยินผ่านคุณ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าพระเยซูมาทำอะไร พระองค์เกิดมาเพื่อตายแทนความบาปของมนุษย์ทุกคน และเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อการชำระของพวกเขา พระองค์มาเพื่อทำให้มนุษย์ได้เป็นลูกของพระเจ้า ทุกคนในโลกทุกวันนี้จะต้องได้ยินว่าพระเยซูมาเพื่อที่พวกเขาจะได้ชีวิต (ยอห์น 10:10) และเราเป็นพยานในข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่นี้

ข่าวประเสริฐเป็นเพียงความหวังเดียวสำหรับโลกทุกวันนี้ เป็นทางเดียวสำหรับความรอดของมนุษย์ เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16) เป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้รับใช้แห่งการคืนดีกันที่จะนำข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระคริสต์ไปยังคนที่หลงหายในโลกนี้ เป็นการทรงเรียกของคุณ และคุณได้รับฤทธิ์เดชเพื่อที่ทำงานนี้!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นอยู่กับข้าพระองค์ เป็นทั้งหมดที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ออกไปหาคนที่ยังไม่ได้รับความรอดด้วยข่าวประเสริฐ ปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของความมืดมาสู่พระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 15:7; 1 โครินธ์ 9:16; โรม 10:13-15


Comments are closed